Úvod    Články    Škoda na zdraví    Náhrada škody na zdraví – prehľad článkov, ktoré sme vám k tejto téme priniesli na našom portáli

Náhrada škody na zdraví – prehľad článkov, ktoré sme vám k tejto téme priniesli na našom portáli

Za posledné mesiace sme vám na našom portáli nahradaskody.sk priniesli viacero článkov, ktoré boli zamerané na problematiku náhrady škody na zdraví. V rámci jednotlivých článkov sme vás previedli dôležitými fázami posudzovania náhrady škody na zdraví a tiež preverovania postupov zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pozrime sa spolu na jednotlivé články, ktoré sme publikovali na našom portáli k téme náhrada škody na zdraví.

ŠTÁT PREVZAL ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VAKCÍNAMI PROTI OCHORENIU COVID-19

V článku „Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti COVID-19“ sme vám priniesli prehľad podmienok, ktoré boli stanovené právnymi predpismi pre uplatňovanie náhrady škody na zdraví spôsobenej práve očkovaním proti ochoreniu COVID-19. V rámci tohto článku sme pre vás pripravili aj inštruktážne video, ktoré vám poskytne informácie ako komunikovať s Ministerstvom zdravotníctva SR ako orgánom, ktorý prevzal zodpovednosť v mene štátu za náhradu škody na zdraví spôsobenej vakcínami proti COVID-19. Inštruktážne video nájdete na tomto odkaze.

 

AKÉ NÁROKY SI PACIENT MÔŽE UPLATŇOVAŤ V PRÍPADE VZNIKU ŠKODY NA ZDRAVÍ?

Článok„Aké nároky si pacient môže uplatňovať v prípade vzniku škody na zdraví?“ poskytuje pacientom prehľad jednotlivých nárokov, ktoré si môžu v prípade vzniku škody na zdraví uplatňovať v rámci súdneho konania. Či už ide o náhradu nemajetkovej ujmy, náhradu liečebných nákladov, náhradu za stratu na zárobku a pod. Bližšie informácie k jednotlivým nárokom nájdete priamo v článku.

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE NESPRÁVNE POSKYTNUTEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI?

Ak sa pacient domnieva, že mu bola nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť, článok „Ako postupovať v prípade nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti“ mu prinesie prehľad jednotlivých krokov, ktoré má urobiť v prípade nahlasovania podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tiež v prípade priameho riešenia náhrady škody na zdraví v súdnom konaní.

 

KTO NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, KTORÁ VZNIKNE PACIENTOVI PO PODANÍ LIEKU/VAKCÍNY?

V rámci práva rozoznávame viacero druhov zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov v prípade poškodenia zdravia pacienta. V článku „Kto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pacientovi po podaní lieku/vakcíny?“ sa dozviete o tom akým spôsobom sa jednotlivé druhy zodpovednosti uplatňujú voči zdravotníckym pracovníkom, resp. voči ambulanciám/nemocniciam ako takým.

 

POSTAVENIE A ÚLOHA ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU PRI POSUDZOVANÍ VZNIKU ŠKODY NA ZDRAVÍ

V prípade vzniku škody na zdraví hrá významnú úlohu práve Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý posudzuje podnety pacientov týkajúce sa nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti. V rámci článku „Postavenie a úloha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri posudzovaní vzniku škody na zdraví“ vám poskytneme informácie o tom, čo všetko má podnet obsahovať, ako je možné podnet podať a tiež aký bude postup úradu po podaní podnetu.

 

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA - ZÁKLADNÝ PRVOK POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zdravotná dokumentácia pacienta má v procese posudzovania nároku na náhradu škody na zdraví veľmi významné miesto. Predstavuje základný pilier poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi, a to práve s ohľadom na to, že obsahuje všetky dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu pacienta. V článku „Zdravotná dokumentácia – základný prvok poskytovania zdravotnej starostlivosti“ sa dozviete čo všetko zdravotná dokumentácia obsahuje a aj to akými spôsobmi je vedená.

 

POSKYTOVANIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Pre pacientov je určite veľmi dôležité vedieť, kto každý môže do ich zdravotnej dokumentácie nahliadať a kto každý môže žiadať o výpis z ich zdravotnej dokumentácie. Článok „Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta“ prinesie pacientovi prehľad práve k tejto problematike.

 

DÔLEŽITOSŤ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PRE UPLATŇOVANIE NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY NA ZDRAVÍ

Článok „Dôležitosť zdravotnej dokumentácie pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdraví“vám poskytne pohľad na zdravotnú dokumentácie ako dôležitý dôkaz pri uplatňovaní nároku na náhradu škody v rámci súdneho konania. Tiež vám poskytne informácie, čo sa udeje, ak v rámci konania bude zdravotná dokumentácia pacienta chýbať.

 

KEDY MÔŽE PACIENT/LEKÁR ODSTÚPIŤ OD DOHODY O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI?

V prípade vzniku škody na zdraví dôjde medzi pacientom a jeho ošetrujúcim lekárom častokrát ako dôsledok toho k naštrbeniu ich vzájomných vzťahov. Samotný vzťah medzi pacientom a lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je zastrešený dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Môže pacient alebo lekár takúto dohodu ukončiť? Odpoveď na otázku vám poskytne článok „Kedy môže pacient/lekár odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?“

 

MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV. KTO MÔŽE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA ZBAVIŤ MLČANLIVOSTI?

Zdravotnícki pracovníci majú zo zákona povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho povolania. To sa týka práve informácií týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti poskytnutej pacientovi a všetkých s tým súvisiacich skutočností. Zdravotníckeho pracovníka však možno tejto povinnosti mlčanlivosti zbaviť. Kto a za akých podmienok môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti sa dozviete v článku „Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. Kto môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť mlčanlivosti?“

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTOV PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k spracovávaniu osobných údajov pacientov. K spracovaniu osobných údajov môže dochádzať na základe zákona, zmluvy, ale aj na základe udeleného súhlasu osoby, ktorej osobné údaje majú byť spracovávané. Na akom právnom základe sa spracúvajú osobné údaje pacientov? Aké práva má pacient vo vzťahu k osobe, ktorá jeho osobné údaje spracováva? Odpovede na tieto otázky vám poskytne práve článok „Ochrana osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?“

 

VZNIKLA VÁM ŠKODA NA ZDRAVÍ? POMÔŽEME VÁM S NÁROKOM NA ODŠKODNENIE

Vznikla vám alebo vašim blízkym v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti škoda na zdraví? Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme s riešením tejto situácie. Stačí, ak vyplníte registračný formulár vašej kauzy na našom portáli www.nahradaskody.sk a poskytnete nám základné informácie k vášmu prípadu. Vami poskytnuté údaje bezplatne posúdime a ozveme sa vám najneskôr do 48 hodín.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts