Registrácia prípadu

Prostredníctvom nižšie uvedeného formuláru môžete zaregistrovať svoj prípad. Na základe informácií, ktoré nám vo formulári sprístupníte, vám zašleme náš názor, ako vidíme šancu na uplatnenie vašich nárokov. O vašom prípade zachovávame mlčanlivosť a vami uvedené osobné údaje chránime. 

Našu odpoveď vám doručíme na vašu e-mailovú adresu do 48 hodín od odoslania formuláru.* - políčka označené hviezdičkou musia byť vyplnené

Meno*
Priezvisko*
Email
Telefón / Mobil*
Dátum vzniku poškodenia na zdraví
Aké vysoké odškodnenie požadujete?
Popis prípadu
Prílohy (fotografie, dokumenty)
Ak chcete priložiť viac súborov naraz, držte klávesu ctrl/cmd a označte súbory

Spracovanie osobných údajov:

Udeľujem súhlas h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: kontakt@nahradaskody.sk na spracúvanie mojich osobných údajov. Rozsah spracovaných osobných údajov: Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne v prílohách registrovanej kauzy obsiahnutých v prílohách, ktoré užívateľ priložil k registračnému formuláru. Potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu zo strany prevádzkovateľa informovaný o nasledovných skutočnostiach:
1/ Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov.
2/ Účel spracovania: uvedený nižšie.
3/ Doba spracovania: nepresiahne 60 dní od odoslania registračného formulára do informačného systému prevádzkovateľa.
4/ Rozsah operácii: všetky operácie potrebné vytvorenie užívateľského účtu vrátane získavania, zaznamenávania, prehľadávanie a podobne,
5/ Sprostredkovateľ: Sprostredkovateľ nie je.
6/ Príjemca osobných údajov: a) poskytovateľ služby hromadného emailu, b) poskytovateľ IT podpory, webhostingového priestoru a serveru na ukladanie dát, c) poskytovatelia analytických služieb poskytovaných využívaním cookies – viac informácií o príjemcoch je možné nájsť v Pravidlách spracovania osobných údajov.
7/ Poučenie o právach: bol som poučený o svojich právach: a) vyžiadať si informácie o stave spracovania osobných údajoch, b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné; c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; d) požadovať vymazanie; e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním; f) právo na prenos osobných údajov; g) právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov; h) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a g) právo odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.
8/ Povinný rozsah osobných údajov: pre využívanie služby „rýchla analýza“ je dotknutá osoba povinná poskytnúť súhlas a uviesť osobné údaje ako nevyhnutné uvedené v registračnom formulári
9/ Zodpovedná osoba: nie je prevádzkovateľom určená. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva priamo v komunikácii s prevádzkovateľom, najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty (kontakt@nahradaskody.sk) alebo použitím iných komunikačných kanálov.
Zároveň vyhlasujem, že som prevádzkovateľovi poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne.

Vyhlasujem, že som si pred udelením súhlasu mal možnosť prečítať PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts