Osobné údaje

Advokátska kancelária h&h PARTNERS (ďalej ako “Prevádzkovateľ”) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe  § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

A/ VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV, PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:
  h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914
  Adresa elektronickej pošty: kontakt@nahradaskody.sk
  Kontaktné telefónne číslo Prevádzkovateľa: 055/ 694 39 91
 1. Identifikačné údaje sprostredkovateľa:
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje cez sprostredkovateľa.
 1. Portál:
  Technologické riešenie vo forme elektronického portálu www.nahradaskody.sk pozostávajúceho z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb (viď špecifikáciu služieb vo všeobecných obchodných podmienkach portálu) zo strany Prevádzkovateľa pre Užívateľov portálu, a to vrátane registrácie ich prípadov, a to za pomoci nástrojov pre spracovanie elektronických dát.
 1. Dotknutá osoba (ďalej tiež aj ako “Užívateľ”):
  Je fyzická osoba, ktorá v rámci registrácie prípadu (kauzy) na portáli zadá do registračného formulára svoje osobné údaje, prípadne aj osobné údaje iných fyzických osôb v scanoch dokumentov, ktoré pri registrácii kauzy priloží k registračnému formuláru a elektronickým spôsobom odošle do informačného systému prevádzkovateľa.
 1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Účelom spracúvania je základné právne posúdenie prípadu registrovaného užívateľom a oznámenie výsledku posúdenia užívateľovi.
 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov (v prípade ak sa registruje fyzická osoba):
  Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne v prílohách registrovanej kauzy obsiahnutých v prílohách, ktoré užívateľ priložil k registračnému formuláru.
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas Užívateľa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu operácií nevyhnutných na dosiahnutie účelu Užívateľ dáva pri registrácii jeho/jej prípadu na portáli a to zakliknutím checkboxu “Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré som si mal možnosť pred vyjadrením súhlasu prečítať".
 1. Doba spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané po dobu od registrácie prípadu až po jeho právne posúdenie, vyhodnotenie a následné oznámenie výsledku posúdenia Užívateľovi. Doba spracúvania nepresiahne 60 dní od odoslania registračného formulára do informačného systému prevádzkovateľa. Užívateľ môže odvolať svoj súhlas na spracovanie prostredníctvom žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi na jeho e-mailovú adresu (uvedenú v úvode oznámenia).
 1. Výmaz osobných údajov (oznámenie v zmysle § 25 zákona 18/2018 Z. z.):
  Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz poskytnutých osobných údajov Užívateľa do 14 dní od posúdenia, vyhodnotenia zaregistrovaného prípadu Užívateľa a  odoslania výsledkov posúdenia na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom v registračnom formulári. Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje taktiež bezodkladne po doručení žiadosti Užívateľa a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete. Prevádzkovateľ na účely vedenia štatistiky registra v informačnom systéme uchová len údaj o medicínskej špecializácii zariadenia kde došlo k tvrdenej škode na zdraví a údaj o výške navrhovaného nároku na náhradu škody. Tieto údaje budú nezvratne zbavené všetkých identifikačných znakov ktoré by umožňovali spätnú identifikáciu užívateľa (budú anonymizované). 
 1. Zodpovedná osoba:
  Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. Pri výkone svojich práv sa Užívateľ môže obrátiť na Prevádzkovateľa využijúc kontaktné údaje uvedené v úvode tohoto dokumentu. Prevádzková doba Prevádzkovateľa je každý pracovný deň od 9.00 – 16.30.
 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
  Prevádzkovateľ neprenáša a ani neplánuje prenášať osobné údaje do tretej krajiny pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak.
 1. Príjemcovia osobných údajov:
  • (v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri): poskytovateľovi webhostingu, na ktorom je umiestnený portál nahradaskody.sk: WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko
  • (v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania): IT podpora a programovanie portálu.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ.

Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektmi, ktorí mu poskytujú analytické a reklamné služby. Tie umožňujú lepšie porozumieť, ako užívatelia využívajú portál nahradaskody.sk. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o  interakcii užívateľa so službami portálu. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany súkromia užívateľa v tomto kontexte, nájdete v sekcii Pravidlá cookies.

B/ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo:

 1. odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
 2. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 3. získať informácie o dobe uchovávania osobných údajov,
 4. požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov,
 5. žiadať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,
 6. namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. žiadať o určenie zdroja osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 8. právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 9. na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 10. podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts