Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju viesť ale aj v písomnej forme, a to najmä ak je systém eZdravie nefunkčný, ak ide o zdravotné záznamy, ktoré sa do eZdravia nezapisujú alebo písomnú formu týkajúcu sa zdravotných záznamov si vyžaduje priamo zákon. Lekár môže z takejto písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovať údaje formou výpisu alebo umožniť vybraným osobám do nej nahliadnuť.

VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Poskytovanie údajov formou výpisu z písomnej zdravotnej dokumentácie je jedným z dvoch zákonných spôsobov, ktorými sa údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám. Výpis je akoby „CV“ zdravotnej starostlivosti, ktorá pacientovi bola u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytnutá. Ide teda o zjednodušenú sumarizáciu toho, čo pacientovi za obdobie, ktorého sa výpis týka, bolo, aké diagnózy mu boli určené a aké výkony boli realizované (aká mu bola stanovená liečba). 

V prípade poskytnutia výpisu nedochádza k porušeniu povinnosti zdravotníckeho pracovníka zachovávať mlčanlivosť, pretože samotný zákon oprávňuje zdravotníckeho pracovníka na poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Samozrejme platí to len v prípade poskytnutia údajov formou výpisu oprávneným osobám. 

 

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE?

V prvom rade má právo požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie samotný pacient, ktorého sa údaje týkajú. Pre účely ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi si poskytujú údaje zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu aj lekári navzájom, a to v rozsahu jednotlivého vyžiadania.

Zákon o zdravotnej starostlivosti určuje aj okruh osôb, ktoré môžu písomne požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta na iné účely, ako je ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je však potrebné podotknúť a zdôrazniť, že nižšie uvedené osoby majú právo na poskytnutie výpisu len na základe žiadosti adresovanej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorá má mať písomnú formu. Medzi tieto osoby patria (§ 24 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti):

 1. registrovaný občan po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu(podľa zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vojak v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojak v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občan na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 2. príslušný orgán na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti
 3. inšpektorát práce a orgány dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 4. príslušný orgán na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa
 5. osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie
 6. orgán činný v trestnom konaní alebo súdpre účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania,
 7. lekár pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu
 8. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta nie je možné zamieňať s poskytovaním zdravotnej dokumentácie ako takej alebo jej časti napríklad formou fotokópií dokumentov a zápisov uvedených v zdravotnej dokumentácii pacienta. V takomto prípade ide už o nahliadanie do zdravotnej dokumentácie.

 

NAHLIADNUTIE DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Pacient má právo žiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o sprístupnenie jeho zdravotnej dokumentácie a ten mu musí vyhovieť a neklásť mu pri realizácii tohoto práva neodôvodnené prekážky. Toto právo samozrejme neznamená, že pacient môže kedykoľvek prísť do zdravotníckeho zariadenia a okamžite vyžadovať sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Je vhodné, aby o sprístupnenie dokumentácie pacient požiadal písomne a dohodol si s poskytovateľom termín, kedy mu zdravotnú dokumentáciu sprístupní. Sprístupnenie dokumentácie pacientovi nie je možné viazať na nejaký konkrétny dôvod. Stačí ak o sprístupnenie pacient požiada a preukáže, že sa zdravotná dokumentácia týka jeho osoby. Pacient má právo vstupovať aj do vybraných častí svojej elektronickej zdravotnej knižky, ktorá je vedená na NCZI. Musí mať však vytvorený prístup o ktorý môže bezplatne požiadať NCZI.

Právo na prístup do písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta majú aj ďalšie zákonom stanovené osoby, a to:

 • BLÍZKE OSOBY: Manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo ich zákonný zástupca po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti (§ 115 Občianskeho zákonníka), blízkej osobe (§ 116 Občianskeho zákonníka) alebo ich zákonnému zástupcovi. Prípadne aj za života pacienta, ak ten nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný niekoho splnomocniť na nahliadnutie do jeho zdravotnej dokumentácie. V takomto prípade môže blízka osoba požiadať o sprístupnenie dokumentácie pacienta, ale len ak predloží potvrdenie o tom, že jej nebolo zakázané nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Potvrdenie vydáva všeobecný lekár pacienta, ktorého sa údaje zo zdravotnej dokumentácie týkajú.
 • SPLNOMOCNENEC: teda  ktokoľvek, koho na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie písomne splnomocnil pacient alebo v prípade smrti pacienta niekto z blízkych osôb. Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčeným. Splnomocnenec má právo nahliadať v celom rozsahu.
 • REVÍZNY LEKÁR príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,
 • ÚRAD PRE DOHĽAD NA ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOna účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
 • MZ SR a VÚC (lekár a sestra samosprávneho kraja)  na účely vykonávania kontroly nad plnením povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • LEKÁR URČENÝ zo strany MV SR, MO SR MD SR, MS SR: ak ide o zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach týchto rezortov v celom rozsahu.
 • VŠEOBECNÝ LEKÁR MV SR na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • POSUDKOVÝ LEKÁR SOCIÁLNEJ POISŤOVNE na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia  v celom rozsahu,
 • POSUDKOVÝ LEKÁR ÚPSVAR: na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v celom rozsahu,
 • ZNALEC, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku;
 • POISŤOVŇA: vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, za ktorú bola zo strany poisťovne uhradené poistné plnenie,
 • PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ZDRAVOTNÍCKEJ KOMORY v rozsahu kontroly príslušného ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
 • PRACOVNÍK EPIDEMIOLÓGIE PRÍSLUŠNÉHO RÚVZ a odborný pracovník epidemiológie úradov verejného zdravotníctva MV SR a MO SR v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania,
 • KLINICKÝ AUDÍTOR poverený zo strany Ministerstva zdravotníctva SR na účely výkonu klinického auditu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ktorý vedie Vašu zdravotnú dokumentáciu
 • KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím
 • INŠPEKTOR SPRÁVNEJ KLINICKEJ PRAXE ŠTÁTNEHO ÚSTAVU PRE KONTROLU LIEČIV, osobe poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníkovi poverenému pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva

Pri nahliadnutí do zdravotnej dokumentácie sú pacient a vyššie uvedené osoby oprávnené robiť si zo zdravotnej dokumentácie výpisky alebo kópie priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (v ambulancii lekára).


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts