Kedy môže pacient/lekár odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležitý najmä vzájomný vzťah medzi lekárom a pacientom. Nevyhnutná je určite dôvera pacienta v lekára a jeho schopnosti. Vzťah medzi pacientom a lekárom môže časom nepriaznivo ovplyvniť množstvo situácií a faktorov, ktoré nakoniec povedú k ukončeniu právneho vzťahu týkajúceho sa poskytovania zdravotnej starostlivosti.

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Samotný právny vzťah medzi lekárom a pacientom, ktorého predmetom je práve poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (ďalej aj ako „dohoda“). Dohodu uzatvára pacient s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. za pacienta, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony alebo je v spôsobilosti na právne úkony obmedzený (napr. dieťa), uzatvára dohodu jeho zákonný zástupca.

Každý pacient má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v istej miere obmedzuje zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý umožňuje lekárovi odmietnuť uzatvorenie dohody s pacientom/zákonným zástupcom pacienta, a to ak:

  • by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
  • poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (tento dôvod sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).

 

UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU MEDZI PACIENTOM A LEKÁROM PO UZATVORENÍ DOHODY

Život so sebou prináša rôzne situácie a s ohľadom na to môže po uzatvorení dohody časom medzi pacientom a lekárom dôjsť k narušeniu ich vzájomného vzťahu. Narušenie môže spočívať v strate dôvery pacienta v lekára alebo dokonca z opačnej strany, ak pacient voči lekárovi vystupuje nevhodne, ba dokonca agresívne. V takomto prípade možno iniciovať ukončenie uzatvorenej dohody odstúpením od dohody. V tomto smere je však dôležité rozlišovať, či dohodu ukončuje pacient alebo lekár.

Ak chce dohodu ukončiť lekár, môže tak urobiť len zo zákonom stanovených dôvodov, a to ak:

  • by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie alebo
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu

Len tieto dva dôvody oprávňujú lekára na ukončenie právneho vzťahu s pacientom založeného dohodou. V prípade odstúpenia sa vyžaduje, aby malo písomnú formu a vo vzťahu k vyššie uvedeným dôvodom pre odstúpenie je samozrejmé, že musí byť tento dôvod v odstúpení aj dostatočne jasne vymedzený a pacientovi vysvetlený.

Naopak, pacient môže dohodu ukončiť aj bez udania dôvodu. Pre pacienta tak v zmysle zákonnej úpravy neexistuje obmedzenie pre ukončenie právneho vzťahu medzi ním a lekárom. Ale aj v tomto prípade sa vyžaduje, aby odstúpenie zo strany pacienta malo písomnú formu.

Samotná dohoda potom zaniká po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody druhej strane.

 

ČO, AK LEKÁR ODSTÚPI OD DOHODY V ROZPORE SO ZÁKONOM?

V prípade, ak lekár odstúpi od dohody a pacient sa domnieva, že odstúpenie nebolo v súlade so zákonom, môže sa pacient obrátiť s podnetom na samosprávny kraj. Ten práve na základe podnetu pacienta preverí, či dôvody na odstúpenie od dohody boli relevantné. Z hľadiska toho je naozaj dôležitý obsah odstúpenia a vymedzenie dôvodov, pre ktoré sa lekár rozhodol odstúpiť od dohody.

 

NEODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ A ODSTÚPENIE OD DOHODY

Aj keď lekár ukončí s pacientom/zákonným zástupcom pacienta dohodu, nesmie lekár zabúdať na existenciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak za lekárom príde pacient, s ktorým už došlo k ukončeniu dohody a pacient bude v stave náhlej zmeny jeho zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jeho život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jeho zdravie, spôsobuje mu náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jeho správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie, lekár je povinný takémuto pacientovi poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts