Čo robiť ak dôjde k úmrtiu blízkeho pri pochybení personálu v nemocnici?

Rodina pacienta, ktorý nedávno zomrel v dôsledku nesprávnej podanej transfúzii krvi sa ocitla v nepríjemnej situácii. V prípade ak lekári alebo zdravotnícky personál pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti pochybili a spôsobili tým smrť ich blízkeho sa bude chcieť domôcť spravodlivosti. Ako môže daná rodina, ako aj ktokoľvek iný, kto sa ocitne v podobnej situácii postupovať sa dozviete v článku.

Stručný prehľad postupu v prípade úmrtia člena rodiny

      1. Podať podnet na vykonanie dohľadu adresovaný Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

- v podnete by ste mali žiadať od úradu, aby prešetril skutočnosť, či došlo postupom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k porušeniu povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne a to podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,

- v podnete by ste mali uviesť:

a) skutkový stav prípadu,

b) k akým pochybeniam došlo zo strany lekára,

c) čo žiadate od úrad – môžete žiadať, aby úrad vykonal dohľad u poskytovateľa a v prípade zistenia porušenia povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona začal správne konanie a aby uložil poskytovateľovi sankciu

- pozor, podnet smeruje voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti napr. nemocnici, nie voči konkrétnemu lekárovi, ktorý pochybil

2. Zaobstarať si súkromný znalecký posudok

3. Podať opätovný podnet na prešetrenie úradu v prípade, ak výsledok prešetrenia nebude vo váš prospech.

- ak vám už znalec vypracoval znalecký posudok, ktorý je vo váš prospech, tak pripojte k opätovnému podnetu  znalecký posudok ako prílohu

4. Podať trestné oznámenie z podozrenia spáchania trestného činu usmrtenia

5. Podať žalobu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch na civilný súd

- k žalobe je potrebné pripojiť najmä znalecký posudok aj oznámenie ÚDZS o ukončení prešetrovania podnetu a iné dôkazy, ktoré sú vo váš prospech

-pozor, žalobu podávate voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti napr. nemocnici, nie voči konkrétnemu lekárovi, ktorý pochybil, teda žalovaným bude nemocnica

- súd  môže priznať  rodine náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch ak podáte na príslušný súd žalobu

Aká je šanca domôcť sa spravodlivosti, keď skoro všetky možnosti už zlyhali?

Chceli by sme vás upozorniť nato, že neúspech v trestnom konaní neznamená automaticky aj neúspech v občianskoprávnom konaní. Každý druh právnej zodpovednosti sa vyznačuje určitými špecifikami. Názor prokurátora, že prešetrovaný skutok nie je trestným činom nemá automatický dopad na to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezodpovedá za škodu na zdraví pacienta v občianskoprávnej rovine. Teda pokojne sa môže stať, že z trestnoprávneho hľadiska sa konanie zastaví, no v rámci občianskoprávneho súd vyhodnotí, že poskytovateľ zodpovedá za škodu a zaviaže ho túto škodu nahradiť.

V rámci vyvodzovania zodpovedností teda môže dochádzať k rôznym kombináciám “verdiktov” príslušných orgánov. Uvedené platí aj vo vzťahu k záverom ÚDZS. Názor konzultanta Úradu je určitým vodítkom, to však ale neznamená, že ak ÚDZ skonštatuje, že zdravotná starostlivosť  bola poskytnutá správne, tak zanikne akákoľvek šanca na úspešné vyvodenie zodpovednosti za škodu v civilnom konaní.

Peňažná výška nemajetkovej ujmy

Rodina môže podť na príslušný súd žalobu o náhradu nemajetkovej ujmy. Výška náhrady pevne stanovená nie je, závisí od konkrétneho prípadu, a je na rozhodnutí súdu, ako sa s ňou vysporiada s prihliadnutím na závažnosť ujmy a na okolnosti, za ktorých vznikla. Teda možno konštatovať, že výška náhrady sa neurčuje podľa objektívnych, pevne stanovených pravidiel, preto súdom priznaná náhrada za porušenie toho istého práva za porovnateľných okolností môže mať rôznu výšku, pričom Občiansky zákonník minimálnu a maximálnu výšku náhrady nešpecifikuje.

Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch sa premlčuje v lehote 3 rokov odo dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť po prvý raz

Predpoklady vzniku zodpovednosti

Ako pri náhrade škody, tak aj pri náhrade nemajetkovej ujmy musia byť splnené isté predpoklady vzniku zodpovednosti, a to:

  1. zásah, ktorý je spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu (nemusí ísť o konkrétne porušenie, postačuje ohrozenie práv),
  2. vznik nemajetkovej ujmy,
  3. príčinná súvislosť medzi zásahom a vznikom nemajetkovej ujmy,
  4. zavinenie.

Nemajetková ujma nie je preukázateľná, resp. merateľná prístrojmi. Ujmu je možné iba pociťovať, pričom sa nemusí jednať iba o osobu, ktorej je ujma spôsobená, ale takúto ujmu môže cítiť ktokoľvek, komu na osobe poznačenej ujmou záleží (napr. ak dôjde k smrti jedného z členov rodiny, pozostalí môžu utrpieť ujmu vo forme smútku, šoku zo straty tejto osoby).

Musí ísť o ujmu závažnú, pričom k tomu, aby náhrada bola priznaná, súd skúma, či danú ujmu v tej istej situácii alebo spoločenskom postavení by vnímala aj každá iná fyzická osoba.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts