Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia    Dôležitosť zdravotnej dokumentácie pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdraví

Dôležitosť zdravotnej dokumentácie pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdraví

Zdravotná dokumentácia je základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je jej neoddeliteľnou súčasťou, pretože obsahuje všetky informácie o zdravotnej starostlivosti poskytnutej pacientovi. S ohľadom na to má zdravotná dokumentácia veľmi významné miesto práve pri uplatňovaní náhrady škody na zdraví pacienta. Čo sa však stane v prípade, ak zdravotná dokumentácia chýba? Odpoveď nájdete v najbližších riadkoch.

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA AKO ZÁKLADNÝ DÔKAZ PRI UPLATŇOVANÍ NÁHRADY ŠKODY NA ZDRAVÍ

Zdravotnej dokumentácii sme sa venovali už v našom predošlom článku Zdravotná dokumentácia - základný prvok poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý bol zameraný na to akým spôsobom sa zdravotná dokumentácia vedie. Taktiež v článku Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta, v ktorom sme sa zamerali aj na to, či môže lekár poskytovať údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta iným osobám.

Zdravotná dokumentácia poskytuje všetky informácie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Či už ide o informácie o výkonoch realizovaných pacientovi a s tým súvisiacim informovaným súhlasom pacienta, o podaných alebo predpísaných liekoch, o vystavených potvrdeniach o práceneschopnosti a pod. Pri uplatňovaní náhrady škody na zdraví má preto zdravotná dokumentácia pacienta s ohľadom na svoj obsah významné miesto. Predstavuje základný podklad, na základe ktorého posudzuje správnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tiež je základným podkladom pre súdne konanie, v ktorom si pacient uplatňuje nároky pri náhrade škody na zdraví.

V rámci uplatňovania nároku na náhradu škody na zdraví v súdnom konaní je dôležité preukázať existenciu zákonných predpokladov pre vznik zodpovednosti za škodu. Týmito predpokladmi sú (podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka):

 • protiprávnosť konania
 • príčinná súvislosť
 • zavinenie
 • škodový následok

Práve zdravotná dokumentácia napomáha pri objasňovaní skutočností, ktoré sú nevyhnutné pre vznik zodpovednosti za škodu pri poškodení zdravia pacienta. Na základe zdravotnej dokumentácie pacient v konaní pred súdom preukazuje existenciu všetkých predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu na zdraví.

 

ČO AK ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA CHÝBA?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu pacienta a zaznamenávať do nej všetky údaje týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pričom každý zápis do zdravotnej dokumentácie musí obsahovať nasledovné zákonom stanovené náležitosti - § 21 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti (cit.): „

 • dátum a čas zápisu
 • spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu
 • dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu
 • rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu podľa § 19 ods. 2 písm. d)
 • výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis
 • identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka
 • identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla“

Práve s ohľadom na všetky vyššie uvedené informácie, ktoré sa do zdravotnej dokumentácie pacienta zaznamenávajú, je zdravotná dokumentácia dôležitým a nevyhnutným podkladom pre posudzovanie správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi a pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdraví.

Čo však v prípade, ak zdravotná dokumentácia chýba alebo je neúplná? V tomto smere je dôležité najprv podotknúť, že zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dôjde v takomto prípade k porušeniu zákonnej povinnosti viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu, ako to od neho vyžaduje zákon o zdravotnej starostlivosti.

Ako sme už spomenuli, v rámci súdneho konania je na pleciach pacienta, aby preukázal existenciu predpokladov pre vznik zodpovednosti za škodu na zdraví. V prípade, ak však zdravotná dokumentácia chýba alebo je neúplná, v rámci konania na súde dochádza k uplatneniu princípu tzv. obrátenia dôkazného bremena. To znamená, že nie pacient je povinný preukázať protiprávnosť konania lekára, ale lekár je povinný preukázať, že k protiprávnemu konaniu z jeho strany nedošlo. Čiže, ak lekár nepreukáže, že k protiprávnemu konaniu nedošlo, protiprávnosť jeho konania sa predpokladá (prezumuje). Vzhľadom na to je potom prítomný jeden z predpokladov pre vznik zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za škodu na zdraví spôsobenú pacientovi.

 

VZNIKLA VÁM ŠKODA NA ZDRAVÍ? POMÔŽEME VÁM S NÁROKOM NA ODŠKODNENIE

Vznikla vám škoda na zdraví alebo škoda na zdraví vašich blízkych? Došlo dokonca k úmrtiu vášho rodinného príslušníka v dôsledku škody na zdraví? Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme s riešením tejto situácie. Stačí, ak vyplníte registračný formulár vašej kauzy na našom portáli www.nahradaskody.sk a poskytnete nám základné informácie k vášmu prípadu. Vami poskytnuté údaje bezplatne posúdime a ozveme sa vám najneskôr do 48 hodín.

V aktuálnej situácii pandémie ochorenia COVID-19 sa pri náhrade škody na zdraví naskytá otázka ako si má pacient uplatniť jednotlivé nároky súvisiace s náhradou škody na zdraví, ktorá mu vznikla v dôsledku očkovania proti COVID-19. Bližšie informácie k danej problematike nájdete v našom článku: ŠTÁT PREVZAL ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VAKCÍNAMI PROTI OCHORENIU COVID-19. Ako vodítko pri uplatňovaní nárokov súvisiacich s náhradou škody na zdraví spôsobenej očkovaním proti COVID-19 sme pre vás pripravili video s komplexnou inštruktážou ako postupovať pri komunikácii s Ministerstvom zdravotníctva SR, aké informácie má obsahovať žiadosť o odškodnenie a tiež aké doklady by mal pacient predložiť ministerstvu spolu so žiadosťou. Videoinštruktáž si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts