Došlo k zmene zdravotnej poisťovne bez vášho vedomia? Do konca októbra máte možnosť vziať prihlášku späť

Každoročne môžu poistenci najneskôr do 30. septembra zmeniť zdravotnú poisťovňu, a to vo forme podania prihlášky do inej zdravotnej poisťovne. Pre tohtoročnú zmenu zdravotnej poisťovne sa začal uplatňovať aj nový inštitút, ktorý dostal aj svoje zákonné zakotvenie, a to späťvzatie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne. Do kedy je možné prihlášku vziať späť?

ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE 

Do 30. septembra každého roka majú poistenci možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu, do ktorej sú prihlásení na zdravotné poistenie. Každoročne však v rámci prepoisťovacieho obdobia rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sťažnosti zo strany poistencov, ktorým bola zmenená zdravotná poisťovňa, avšak podľa vyjadrení poistencov oni túto zmenu nevykonali. Za tým účelom bolo v rámci právnej úpravy vykonaných viacero zmien, ktoré majú znížiť výskyt nekalých praktík pri prepoisťovaní, a to napr. aj opatrenie v prípade, ak prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne nie je podávaná osobne priamo na pobočke poisťovne. V takom prípade sa vyžaduje na prihláške overenie podpisu poistenca (napr. úradne osvedčený podpis alebo kvalifikovaný elektronický podpis).  

 

MOŽNOSŤ SPÄŤVZATIA PRIHLÁŠKY

Ďalším z opatrení na elimináciu nekalých praktík pri prepoisťovaní je aj zákonné zakotvenie možnosti späťvzatia prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne. Späťvzatie prihlášky je možné vykonať vždy najneskôr do 31. októbra roka, v ktorom bola podaná prihláška na zmenu poisťovne, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

Späťvzatie prihlášky môže poistenec vykonať viacerými spôsobmi:

  • osobne, priamo na pobočke zdravotnej poisťovne, po overení totožnosti poistenca alebo osoby, ktorá je oprávnená v mene poistenca prihlášku späťvziať,
  • elektronicky, pričom k späťvzatiu prihlášky musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu alebo musí byť späťvzatie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo
  • iným spôsobom, v takom prípade musí byť k späťvzatiu pripojená fotokópia identifikačného dokladu alebo musí byť späťvzatie podpísané úradne osvedčeným podpisom.  

 

Viac informácii týkajúcich sa zmeny zdravotnej poisťovne sa dočítate kliknutím na tento link - https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/chystate-sa-zmenit-zdravotnu-poistovnu-na-tieto-veci-si-davajte-pozor-1594/


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts