Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Od júna vám lekár môže potvrdiť dočasnú práceneschopnosť elektronicky

Od júna vám lekár môže potvrdiť dočasnú práceneschopnosť elektronicky

S účinnosťou od 1. júna 2022 sa zavádza tzv. e-PN (elektronická práceneschopnosť), ktorej podstatou je elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pacienta lekárom. Ako bude celý proces prebiehať a ako to uľahčí život pacientom? Poďme sa spolu na to pozrieť.

ČO JE TO ELEKTRONICKÁ PNKA?

Určite to dobre poznáte – niekoľkodielne papierové tlačivá Sociálnej poisťovne na potvrdenie dočasnej práceneschopnosti, ktoré vám lekár vystaví pri chorobe. Tým však s účinnosťou od 01. júna 2022 odzvonilo. Dočasná práceneschopnosť sa začína potvrdzovať vo forme vytvorenia elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.

Pozor! Aktuálne však až do konca mája roka 2023 bude lekárom umožnené, aby práceneschopnosť potvrdzovali ešte aj na tlačivách Sociálnej poisťovne ako doteraz. Od júna 2023 však bude elektronické vystavovanie PN povinnosťou lekárov.

Vzhľadom na to, že celý systém bude elektronizovaný, automaticky sa odošle do Sociálnej poisťovne a následne aj zamestnávateľovi informácia o dočasnej pracovnej neschopnosti pacienta a ten nebude musieť viac nosiť tlačivá do zamestnania, resp. do Sociálnej poisťovne.

Aj napriek tomu, že sa potvrdzovanie práceneschopnosti bude vykonávať elektronicky, pacient bude mať možnosť požiadať lekára o vystavenie odpisu z potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, a to na predpísanom tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

 

AKÉ INFORMÁCIE BUDE POTREBNÉ ZAPÍSAŤ DO ELEKTRONICKÉHO ZÁZNAMU O DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI?

Základným údajom pre vystavenie e-PN je logicky stanovenie choroby, na základe ktorej sa dočasná práceneschopnosť potvrdzuje. V elektronickom zázname sa tiež vyznačí poistný vzťah pacienta, vo vzťahu ku ktorému vykonáva pacient zárobkovú činnosť (určí sa zamestnávateľ pacienta). Zároveň sa vyznačí aj liečebný režim (napr. sa stanovia vychádzky). S ohľadom na diagnózu určí lekár aj predpokladaný deň skončenia dočasnej práceneschopnosti, ktorý sa tiež vyznačí v elektronickom zázname.

Stanovenie predpokladaného dňa ukončenia PN má vplyv na ukončovanie e-PNky lekármi. V súlade s určeným predpokladaným dňom skončenia PN určí lekár aj termín kontroly pacienta, pre to, aby mohol opätovne posúdiť, či dočasná práceneschopnosť pacienta trvá alebo je potrebné ju ukončiť. Deň kontroly pacienta musí byť určený najneskôr v deň predpokladaného dňa skončenia PN. V deň kontroly pacienta môžu nastať dve situácie:

  • lekár v deň kontroly pacienta zistí, že pacientovi dočasná práceneschopnosť naďalej trvá - lekár určí nový predpokladaný deň skončenia PN v elektronickom zázname (v tomto prípade môže lekár zmeniť predtým určenú chorobu, resp. môže určiť iný dôvod trvania dočasnej práceneschopnosti)
  • lekár v deň kontroly pacienta zistí, že dočasná práceneschopnosť u pacienta už netrvá - lekár ukončí vystavenú PN, a to ku dňu v ktorom bola vykonaná kontrola pacienta

Určenie predpokladaného dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti a jednotlivé následky spojené s kontrolou zdravotného stavu pacienta najneskôr v deň predpokladaného skončenia dočasnej práceneschopnosti eliminujú možnosť spätného ukončovania PNky. Zo zákona bude jasne vyplývať prepojenie ukončovania PNky na vykonanie kontroly zdravotného stavu pacienta.

 

ČO, AK SYSTÉM NEBUDE FUNKČNÝ?

Nová právna úprava, ktorá nadobudne účinnosť od júna 2022 rieši aj situáciu, kedy reálne lekár nebude môcť vystaviť e-PN vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Môže ísť o dve situácie:

  • nefunkčnosť národného zdravotníckeho informačného systému alebo
  • nefunkčnosť informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vo všeobecnosti musí ísť o objektívne príčiny, ktoré znemožnia lekárovi vytvoriť elektronický záznam, a to napr. výpadok prúdu, pokazenie počítača alebo výpadok internetového pripojenia a pod.

V prípade nefunkčnosti systému tak lekár potvrdí práceneschopnosť pacienta na doterajšom tlačive Sociálnej poisťovne. V tomto smere je však dôležité poukázať na to, že v prípade nefunkčnosti systému musí existovať predpoklad, že technická príčina nefunkčnosti systému bude trvať viac ako 3 kalendárne dni. Lehota 3 kalendárnych dní bola zavedená zrejme s ohľadom na to, že lekár môže spätne potvrdzovať práceneschopnosť práve 3 dni (§ 12a ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti), aby lekár stihol PN reálne pacientovi aj potvrdiť.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts