Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia    Údaje z Vašej zdravotnej dokumentácie ochránite pred inými osobami len zákazom na sprístupňovanie údajov z nej

Údaje z Vašej zdravotnej dokumentácie ochránite pred inými osobami len zákazom na sprístupňovanie údajov z nej

Od augusta nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti. Novela zaviedla nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta pre prípad, ak ten nie je schopný vzhľadom na svoj zdravotný stav splnomocniť inú osobu na sprístupnenie jeho údajov. Dokonca, ak pacient nechce, aby sa v tomto prípade dostali k jeho údajom všetci z rodiny, musí spísať zákaz, ktorý následne musí dať svojmu všeobecnému lekárovi na založenie do jeho zdravotnej dokumentácie.

NOVÝ SPÔSOB SPRÍSTUPŇOVANIA ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Ak nastane situácia, že pacient nie je schopný udeliť plnomocenstvo inej osobe na sprístupnenie údajov z jeho zdravotnej dokumentácie, po novom sa dáva manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi, alebo ak takých osôb niet tak osobe plnoletej, ktorá žije pacientom v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi oprávnenie na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacienta. Takto koncipovaná právna úprava automaticky predpokladá, že by pacient vyššie uvedené osoby mal záujem splnomocniť na sprístupnenie jeho zdravotnej dokumentácie. Vôbec nezohľadňuje, že by mohla nastať situácia, kedy pacient reálne nemá dobré vzťahy s týmito osobami a sprístupnenie informácií by tak v konečnom dôsledku predstavovalo hrubý zásah do jeho osobnostných práv.

ZÁKAZ SPRÍSTUPŇOVANIA ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Ak chce pacient ochrániť svoje osobné údaje uvedené v zdravotnej dokumentácii pred vstupom  vyššie uvedeného okruhu osôb, musí urobiť zákaz na sprístupňovanie a poskytovanie týchto údajov. Zákaz musí mať písomnú formu a dokonca musí byť opatrený osvedčeným podpisom pacienta. Následkom toho, ak pacient tento úkon neurobí, je sprístupnenie údajov pacienta osobám, ktorým pacient v skutočnosti tieto údaje poskytnúť vôbec nemusel chcieť.

ULOŽENIE ZÁKAZU DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Zákaz sprístupňovania údajov musí pacient odovzdať svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ho založí do zdravotnej dokumentácie daného pacienta. Zákaz sa bude uchovávať v zdravotnej dokumentácii z dôvodu toho, že ak niekto z oprávnených osôb (ktoré sme uviedli už vyššie) požiada zdravotníckeho pracovníka o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta, bude sa musieť preukázať potvrdením. Potvrdenie bude deklarovať, či v zdravotnej dokumentácii pacienta je alebo nie je uložený takýto zákaz sprístupňovania údajov. Samotné potvrdenie bude vzhľadom na to, že ho bude uchovávať všeobecný lekár, vydávať práve všeobecný lekár pacienta na žiadosť osoby.

ROZSAH PLNOMOCENSTVA NA SPRÍSTUPNENIE DOKUMENTÁCIE

Ďalšia zmena nastala v rozsahu sprístupnenia dokumentácie v prípade, ak pacient udelí na sprístupnenie svojich údajov zo zdravotnej dokumentácie plnomocenstvo. V prípade, ak pacient splnomocní inú osobu na sprístupnenie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie, nebude mať možnosť limitovať rozsah sprístupňovanej dokumentácie, nakoľko zákonodarca kategoricky určuje, že sa splnomocnencovi sprístupňuje dokumentácia v celom rozsahu. Táto úprava významne obmedzuje fyzickú osobu slobodne určovať rozsah, v ktorom súhlasí a má záujem, aby sa jej splnomocnenec oboznamoval s údajmi z jej zdravotnej dokumentácie. Pacientovi je takto obmedzené jeho právo určiť ktoré údaje sa osobám môžu sprístupniť a ktoré nie.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts