Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia    Oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta bude aj komisár pre osoby zo zdravotným postihnutím

Oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta bude aj komisár pre osoby zo zdravotným postihnutím

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobúda účinnosť od 1. apríla. Novela zákona sa dotkla najmä problematiky sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie. Na základe novely sa rozšíri okruh osôb, ktorí sú oprávnení nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ide o osobu komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. Taktiež ide o osoby ako psychiater a klinický psychológ, no len za prípadu, že ich na to poverí komisár.

Na základe novely sa rozšíril § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti o písmeno o). To znamená, že medzi osoby, ktoré sú oprávnené nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie pacienta od 1. apríla 2021 budú patriť v prvom rade komisár pre osoby zo zdravotným postihnutím a to na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím  a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Novela zákona nevyžaduje, aby komisár mal súhlas osoby so zdravotným postihnutím na prístup k jej údajom, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii. Dôvodom je skutočnosť, že osoba so zdravotným postihnutím najmä v situáciách, keď trpí duševnou poruchou, nie je ani schopná posúdiť mieru ochrany svojich práv. Komisár nemusí ani disponovať súhlasom opatrovníka v prípade, že dotknutá osoba bola obmedzená v spôsobilosti na právne úkony. Taktiež nemusí mať ani súhlas od inej oprávnenej osoby, s ktorou počíta platné ustanovenie zákona v § 6 ods. 1 písm. b) ako napr. zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osobu ako rodič.

V druhom rade pôjde o psychiatra a o klinického psychológa. Nie každý psychiater či klinický psychológ majú oprávnenie na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacienta, ale len tí,  ktorých komisár poverí na výkon tohto oprávnenia. Teda komisár v prípade fyzickej neprítomnosti pri výkone oprávnenia, mohol oprávnenie vykonať aj prostredníctvom lekára (psychiatra) alebo klinického psychológa. A však  novela zákona vyžaduje, aby sa pri nahliadnutí do zdravotnej dokumentácie pacienta preukázali písomným plnomocenstvom udeleným zo strany komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. Podpis komisára na písomnom plnomocenstve nemusí byť osvedčený.

ZÁKAZ NAHLIADNUTIA DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Osoba so zdravotným postihnutím je oprávnená zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, psychiatrovi a klinickému psychológovi.

Ak osoba so zdravotným postihnutím je nespôsobilá dať informovaný súhlas alebo zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, tak je na to oprávnený zákonný zástupca.

Zákaz však musí byť vyhotovený písomne a podpísaný buď osobou so zdravotným postihnutím (ak je na to spôsobilá) alebo zákonným zástupcom (v prípade ak osoba zo zdravotným postihnutím nie je spôsobilá udeliť zákaz). Zákaz môže osoba so zdravotným postihnutím alebo zákonný zástupca kedykoľvek písomne odvolať.

Novela vyžaduje, aby zákaz osoby so zdravotným postihnutím alebo zákonného zástupcu nahliadať do zdravotnej dokumentácie a odvolanie tohto zákazu boli súčasťou zdravotnej dokumentácie.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts