Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia    Kto môže nahliadnuť do mojej zdravotnej dokumentácie?

Kto môže nahliadnuť do mojej zdravotnej dokumentácie?

Každý z nás má právo na rešpektovanie svojho súkromia. To, ktoré informácie o svojom súkromí budeme zdieľať s inými osobami, je našim rozhodnutím. Do súkromnej sféry našich životov patria mnohé oblasti, ale môžeme povedať, že práve oblasť zdravotného stavu môže byť tá najosobnejšia. Kto teda môže nahliadnuť do vašej zdravotnej dokumentácie? A za akým účelom? Na tieto otázky si dáme odpovede v nasledujúcich riadkoch.

OPRÁVNENÉ OSOBY K NAHLIADNUTIU DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Keďže ide o citlivé údaje, štát si voči vám plní svoj pozitívny záväzok k ich ochrane zákonom. Zákonným základom je v týchto otázkach zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004). V ustanovení §25 uvádza osoby, ktoré sú oprávnené do vašej zdravotnej dokumentácie nahliadnuť, za akým účelom a v akom rozsahu. Okruh oprávnených osôb je síce široký, ale na druhej strane zákonodarca pri každej z nich osobitne uvádza účel a rozsah, ktoré limitujú možnosti nahliadania týchto osôb do ZD nad zákonom stanovené limity. 

Týmito oprávnenými osobami sú nasledovné:

 • v prvom rade ste to vy alebo váš zákonný zástupca,
 • rodinní príslušníci ako manžel/ka, dieťa, rodič, zákonný zástupca po smrti osoby,
 • osoba na základe plnomocenstva vyššie uvedených osôb,
 • manžel/ka, dieťa, rodič, zákonný zástupca osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopná splnomocniť inú osobu (tieto osoby musia preukázať, že nemajú zakázané sprístupňovanie údajov písomným potvrdením od všeobecného lekára),
 • revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne
 • úrad pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
 • ministerstvo zdravotníctva, lekár samosprávneho kraja a sestra samosprávneho kraja, ak ide o príslušníka ozbrojených síl tak aj lekár určený ministerstvom
 • všeobecný lekár poskytovateľa, ktorého určil služobný orgán alebo služobný úrad,  posudkový lekár a posudkový lekár ozbrojených síl
 • posudkový lekár na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
 • posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • znalec v súvislosti s vypracovaním znaleckého posudku v trestnom konaní
 • poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie
 • príslušný orgán stavovskej organizácie
 • odborný pracovník epidemiológie
 • osoby oprávnené na výkon klinického auditu
 • komisár a súdny znalec alebo lekár so špecializáciou, ktorých komisár pre osoby so zdravotným postihnutím poverí (poverené osoby sa preukazujú plnomocenstvom od komisára pre osoby so zdravotným postihnutím)
 • verejný ochranca práv alebo ním poverené osoby (poverené osoby ako komisár sa preukazujú tiež plnomocenstvom)
 • komisár pre deti alebo ním poverené osoby (poverené osoby sa preukazujú tiež plnomocenstvom)
 • prokurátor, keď dohliada na dodržiavanie zákonnosti v situáciách obmedzenej osobnej slobody
 • inšpektor správnej klinickej praxe pri výkone kontroly liečiv v súvislosti s výkonom klinického skúšania

 

ÚČEL A ROZSAH NAHLIADANIA DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Zákon uvádza komplexne pri každej osobe špecificky účel a rozsah jej oprávnenia v § 25 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti. My si v nasledovných riadkoch tieto účely a rozsah zhrnieme.

Najširšie možnosti má k nahliadaniu samotná osoba, o ktorej zdravotnú dokumentáciu ide, alebo jej zákonný zástupca, a to v celom rozsahu. Rovnaké oprávnenia patria aj najbližším po smrti osoby a tiež osobám, ktoré sú na nahliadanie splnomocnené plnomocenstvom podľa § 25 písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti. 

Pri ďalších osobách zákonodarca určuje konkrétne účely, na ktoré môže byť týmto iným osobám nahliadnutie do ZD povolené. Tie sa líšia od osoby k osobe. Napríklad Úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou alebo na účely prešetrovania sťažností. 

Čo sa týka rozsahu, tak nahliadnutie môže byť umožnené v celom rozsahuv nevyhnutnom rozsahu alebo v rozsahu na dosiahnutie naplnenia určeného účelu

 

ĎALŠIE PODMIENKY A OPRÁVNENIA SPOJENÉ S NAHLIADANÍM DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

S nahliadaním do ZD môže byť spojené aj oprávnenie robiť si výpisky. To vyplýva z § 25 ods. 2 Zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý ich povoľuje všetkým, ktorí sú oprávnení nahliadať do ZD. Inšpektorom správnej klinickej praxe v súvislosti s kontrolou liečiv dovoľuje robiť si len pseudonymizované výpisky.  

Zákon rieši aj špecifické situácie, keď o nahliadnutie do ZD môže požiadať aj osoba, ktorej sa poskytuje psychiatrická starostlivosť. Avšak tu je poskytovateľ ZS povinný zvážiť, či by umožnením nahliadnutia do ZD nezhoršil zdravotný stav danej osoby.  Ak sa však dôvodne domnievate, že vám bolo neprávom odmietnuté nahliadnutie do ZD, máte stále možnosť obrátiť sa na súd. 

Viac k téme:

očkovanievakcína

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts