Úvod    Články    Škoda na zdraví    Postavenie a úloha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri posudzovaní vzniku škody na zdraví

Postavenie a úloha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri posudzovaní vzniku škody na zdraví

Významnú úlohu pri posudzovaní vzniku škody na zdraví má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán, ktorý vykonáva dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade, ak sa pacient domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, má možnosť obrátiť sa s podnetom práve na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako má pacient postupovať pri podaní podnetu? Čo všetko má podnet obsahovať? V najbližších riadkoch vám priblížime všetko o podnete a postupe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

PODNET NA ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Ešte predtým ako sa pacient obráti na samotný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ako „úrad“), má právo obrátiť na svojho lekára s písomnou žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti došlo k postupu non lege artis (poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je v súlade s podmienkami uloženými zákonom). V takomto prípade musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti pacientom písomne informovať pacienta o spôsobe vybavenia jeho žiadosti. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosti nevyhovie alebo neinformuje pacienta do 30 dní, pacient sa môže obrátiť na úrad, ktorý vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Pacient sa na úrad môže obrátiť prostredníctvom podnetu, ktorým úrad požiada o prešetrenie postupu lekára.Na základe pacientovho podnetu úrad vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Podanie podnetu na úrad nie je časovo obmedzené.  

Podávateľom podnetu na výkon dohľadu môže byť dotknutá osoba, jej zákonný zástupca alebo aj blízka osoba (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel) dotknutej osoby. Blízka osoba môže byť podávateľom podnetu, ak:

 • dotknutá osoba nežije
 • zdravotný stav dotknutej osoby jej neumožňuje podať podnet a táto osoba s podaním podnetu preukázateľne súhlasí (súhlas môže byť daný napr. písomne alebo aj prostredníctvom videonahrávky - podstatné je, aby bol súhlas preukázateľný) - súhlas sa nevyžaduje, ak zdravotný stav dotknutej osoby jej neumožňuje takýto súhlas vyjadriť (napr. ak je dotknutá osoba v kóme)

Podnet musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o podávateľovi podnetu a o osobe, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené, ak nejde o tú istú osobu, v rozsahu
  • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu; ak ide o cudzinca uvádza sa aj identifikačné číslo cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti, adresa trvalého pobytu v cudzine a kontaktná adresa na území Slovenskej republiky,
  • obchodné meno alebo názov inštitúcie, meno a priezvisko ak sa líši od obchodného mena, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
  • obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak je pridelené a ak ide o právnickú osobu,
 2. vzťah podávateľa podnetu k osobe, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené,
 3. údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu zdravotnej poisťovne, platiteľa poistného, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci, nad ktorým má byť vykonaný dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 4. opis skutočností, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu a obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu,
 5. súhlas osoby, ktorej práva a právom chránené záujmy mohli byť porušené, podľa odseku 2 písm. b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
 6. kontaktné údaje blízkej osoby, ktorej úrad zašle výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ak osoba, ktorej práva a právom chránené záujmy mohli byť porušené, nežije,
 7. vlastnoručný podpis podávateľa podnetu alebo podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby, ak je podávateľ podnetu právnická osoba.

 

AKO JE MOŽNÉ PODNET PODAŤ?

Podnet na úrad je možné podať elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk alebo písomne zaslať na adresu príslušnej pobočky úradu(podľa miesta poskytnutia zdravotnej starostlivosti). Samotný formulár na podanie podnetu nájdete na tomto odkaze: https://www.udzs-sk.sk/documents/14214/110309/%C5%BDiados%C5%A5_pre%C5%A1etrenie_PZS_v1.1_10_2019.pdf

 

POSTUP ÚRADU PO PODANÍ PODNETU

Po podaní podnetu príde jeho podávateľovi informácia o začatí dohľadu. Úrad po podaní podnetu vykoná dohľad nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, ktorého ukončenie z časového hľadiska je závislé od náročnosti prípadu. 

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vykonáva buď na diaľku alebo na mieste. Základným podkladom pre vykonanie dohľadu je zdravotná dokumentácia pacienta. Úrad na základe zdravotnej dokumentácie prešetrí, či lekár postupoval v súlade s podmienkami uloženými zákonom. Prešetrí, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Respektíve, či jeho postup nie je možné označiť ako non lege artis. Na prešetrenie má úrad 9 mesiacov. Túto lehotu môže predseda úradu v prípadoch hodných osobitného zreteľa predĺžiť, avšak najviac o 3 mesiace.

O výsledku vykonaného dohľadu potom úrad informuje jeho podávateľa. V prípade, ak úrad dospeje k záveru, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá non lege artis, uloží príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sankciu. Rozhodnutie úradu, ktoré konštatuje, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá non lege artis, môže byť významné najmä pre konanie pred súdom, a to v prípade uplatňovania náhrady škody na zdraví v civilnom konaní.

 

RADI VÁM V PROCESE PODÁVANIA A RIEŠENIA PODNETU POMÔŽEME...

Uplatňovanie náhrady škody na zdraví je zložitý proces, ktorý so sebou nesie viacero zložitých postupov. Preto je podľa nášho názoru dôležité mať v takejto zložitej veci pri sebe tú správnu osobu -   advokáta. A to sa týka práve aj samotného podávania podnetu a procesu vykonávania dohľadu nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou úradom. Advokát vám pomôže skoncipovať samotný podnet na úrad tak, aby v ňom boli obsiahnuté všetky dôležité skutočnosti potrebné pre posúdenie zdravotnej starostlivosti, ktorá vám bola poskytnutá. Dokáže vám tiež pomôcť v procese vyhodnocovania podnetu úradom, a to najmä s ohľadom na to, že advokát pozná vaše práva, ktoré v tomto procese máte, a vie ich za vás aj priamo uplatňovať.

Preto, ak vám vznikla škoda na zdraví alebo škoda na zdraví vašich blízkych alebo dokonca došlo k úmrtiu vášho rodinného príslušníka v dôsledku škody na zdraví, obráťte sa na nás a my vám pomôžeme s riešením tejto situácie. Stačí, ak vyplníte registračný formulár vašej kauzy na našom portáli www.nahradaskody.sk a poskytnete nám základné informácie k vášmu prípadu. Vami poskytnuté údaje bezplatne posúdime a ozveme sa vám najneskôr do 48 hodín.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts