Úvod    Články    Škoda na zdraví    Kto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pacientovi po podaní lieku/vakcíny?

Kto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pacientovi po podaní lieku/vakcíny?

Otázka zodpovednosti za prípadné škody na zdraví spôsobené liekom/vakcínou je komplikovaná a zložitá problematika. V rámci práva totižto rozoznávame viacero druhov zodpovednosti, ktoré sa uplatňujú aj vo vzťahu k vzniku škody na zdraví pacienta. Pre vznik zodpovednosti a uplatňovanie nárokov z nej je však dôležité zodpovedať otázku „Kto nesie zodpovednosť?“ V najbližších riadkoch si priblížime jednotlivé druhy zodpovednosti, ako aj to kto nesie zodpovednosť za vznik škody na zdraví v dôsledku podaného lieku/vakcíny.

DRUHY ZODPOVEDNOSTI

Každá činnosť človeka so sebou prináša nejaké riziká. Zabudnime na výrok „kto nič nerobí, nič nepokazí“. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj nekonanie (napr. nezačatie liečby alebo jej odloženie) môže vyvolať právne následky pre zodpovedných aktérov.

Poďme sa pozrieť na jednotlivé typy zodpovedností, ktoré sú potenciálne spojené s používaním liekov/vakcín:

  • Administratívna zodpovednosť– zodpovedným môže byť poskytovateľ, ale aj predpisujúci lekár, či ošetrujúci zdravotnícky pracovník
  • Občianskoprávna zodpovednosť – zodpovedným je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
  • Pracovnoprávna zodpovednosť– zodpovedným je ošetrujúci zdravotnícky pracovník, a to vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi
  • Trestnoprávna zodpovednosť– zodpovedným by potenciálne mohol byť ošetrujúci zdravotnícky pracovník.

 

ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť, aby zdravotnícki pracovníci v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje, používali pri poskytovaní zdravotnej starostlivostilen registrovaný liek v súlade s písomnou informáciou pre používateľa lieku (PIL) a so súhrnom charakteristických vlastností lieku (SPC) alebo liek povolený Ministerstvom zdravotníctva SR na terapeutické použitie. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za správny delikt. Za tento správny delikt hrozí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokuta vo výške 300 eur až 35 000 eur.

Samotný predpisujúci lekár je oprávnený predpisovať len liek registrovaný alebo liek povolený. Lekár je však zároveň povinný predpisovať liek len na indikácie, ktoré boli schválené pri registrácii lieku, resp. pri povolení neregistrovaného lieku. V prípade porušenia tejto zákonnej povinnosti vzniká predpisujúcemu lekárovi administratívnoprávna zodpovednosť, pretože priamo zákon o liekoch vymedzuje, že ide o správny delikt. Za tento správny delikt môže byť predpisujúcemu lekárovi uložená pokuta vo výške 300 eur až 35 000 eur.

 

TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Trestný zákon upravuje niekoľko trestných činov, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Trestnoprávna zodpovednosť je v niektorých prípadoch priamo spojená s konkrétnym zdravotníckym pracovníkom a môže byť založená už len samotným ohrozením zdravia ľudí (teda nemusí ani dôjsť k škode na zdraví). Pozná dokonca aj špeciálnu skutkovú podstatu, ktorej účelom je zabrániť používaniu nepovolených liekov - § 170 TZ Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami. Trestnoprávna zodpovednosť je v tomto prípade priamo spojená s konkrétnym zdravotníckym pracovníkom a môže byť založená už len samotným ohrozením zdravia ľudí (teda nemusí ani dôjsť k škode na zdraví).

 

OBČIANSKOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Kto nesie zodpovednosť za vznik škody na zdraví pacienta v súvislosti s podaním lieku/vakcíny? V prípade škody spôsobenej vlastnosťami lieku/vakcíny zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého bol liek podaný/očkovanie realizované. Nezodpovedá teda priamo lekár, či sestra, ktorí vpichli očkovaciu látku, ale zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa táto zdravotná starostlivosť poskytla. Je potrebné uvedomiť si, že takýmto zdravotníckym zariadením je nie len nemocnica, ale napríklad aj samotná ambulancia.

Miera zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za vznik škody na zdraví pacienta závisí aj od toho, či k vzniku škody prispel samotný poškodený alebo nie. Napr. v prípade, ak očkovaná osoba aj napriek poučeniu, že po očkovaní sa má vyhnúť zvýšenej telesnej aktivite absolvuje športový výkon, a to prispeje k vzniku škody, bude sa zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti krátiť. S ohľadom na zodpovednosť samotného očkovaného možno dôjsť až k tomu, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nebude niesť žiadnu zodpovednosť.

Tu je na mieste zdôrazniť, že v prípade očkovania proti ochoreniu COVID-19 je zodpovednostný režim úplne iný, a to vzhľadom na to, že zodpovednosť v tomto prípade berie na seba samotný štát, v mene ktorého vystupuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Bližšie sa k otázke uplatňovania zodpovednosti za škodu na zdraví v dôsledku očkovania proti COVID-19 dočítate v našom predošlom článku: ŠTÁT PREVZAL ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VAKCÍNAMI PROTI OCHORENIU COVID-19.

 

PRACOVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Ak by ošetrujúci zdravotnícky pracovník postupoval pri použití lieku/vakcíny v rozpore s právnymi predpismi a toto konanie by vyústilo napríklad k uloženiu sankcie v dôsledku vzniku občianskoprávnej zodpovednosti, tak by zamestnávateľ časť „nechcene“ platenej sumy mohol svojmu zamestnancovi zosobniť. Vo väčšine prípadov až do výšky 4-násobku priemerného platu tohoto zamestnanca. Zamestnávateľ má právo presunúť na plecia svojho zamestnanca škodu, za predpokladu, ak bola zapríčinená jeho nesprávnym postupom (napr. porušením jeho povinností alebo porušením povinností vyplývajúcich z právnych predpisov).


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts