Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Základné práva pacienta týkajúce sa zdravotnej starostlivosti

Základné práva pacienta týkajúce sa zdravotnej starostlivosti

Práva pacienta, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti sú upravené najmä v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Práva nenájdete vymenované v jednom ustanovení zákona, ale sú roztrúsené v rôznych právnych predpisov aj v rôznych ustanoveniach. Preto cieľom článku je si tieto základné práva zhrnúť.

Základné práva pacienta

 1. Máte právo na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
 2. Každý pacient má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ambulancie).
 3. Ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode ambulancie, tak vás poskytovateľ nemôže odmietnuť pre neúnosné pracovné zaťaženie (to platí len v prípade všeobecného lekára).
 4. Ak vás poskytovateľ ambulantnej starostlivosti odmietne, máte právo požiadať vyšší územný celok o preverenie odmietnutia.
 5. Ak to vyžaduje váš zdravotný stav, máte právo aby vás všeobecný lekár odoslal na vyšetrenie k lekárovi - špecialistovi.
 6. V ambulancii vás lekár nemôže diskriminovať kvôli vašej chorobe, rase farby pleti atď.

Práva týkajúce sa súhlasu s liečbou

 1. Máte právo byť informovanýo svojom zdravotnom stave, vrátane povahy ochorenia, potrebných zdravotných výkonoch a možnostiach liečby.
 2. Máte právo liečbu odmietnuť.
 3. Ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (napr. ste odpadli), nie je potrebný informovaný súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
 4. Ak nedodržujete liečebný režim, tak sociálna poisťovňa vám môže prestať platiť nemocenské dávky a zdravotná poisťovňa môže od vás žiadať náklady na liečbu.

Práva týkajúce sa zdravotnej dokumentácie

 1. Máte právo nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie, robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie.
 2. Lekár vám nemusí sprístupniť zdravotnú dokumentáciu v prípade, ak by ste boli pacientom, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria alebo klinický psychológia, ak by to negatívne ovplyvnilo vašu liečbu.
 3. V prípade úmrtia má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie napríklad manžel/ka.

Právo na mlčanlivosť

 1. Máte právo aby zdravotnícky pracovníci dodržiavali mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa vášho zdravotného stavu aj všetky ostatné informácie osobného charakteru a to aj po vašej smrti.

Porušenie práva pacienta na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti

 1. Ak si myslíte, že boli porušené vaše práva na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, môžete podať písomnú sťažnosť riaditeľovi zdravotníckeho zariadenia.
 2. Poskytovateľ je povinný pacienta písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti, a to najneskôr do 30 dní od jej podania.
 3. Pacient môže podať podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a žiadať, aby úrad prešetril, či mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť lege artis, teda správne.

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts