Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Základné informácie - mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka

Základné informácie - mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka

Určite viete, že všetky informácie o vašom zdravotnom stave, diagnózach, liečbe a prognóze a aj všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôverné počas vášho života, dokonca aj po vašej smrti. Zdravotnícky pracovník je podľa platných právnych predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o tom, čo sa dozvedel o Vás a Vašom zdravotnom stave. Tejto mlčanlivosti ho môžete zbaviť Vy (pacient), alebo v odôvodnených prípadoch aj samosprávny kraj, alebo ministerstvo zdravotníctva (podľa toho, kto z nich vydal povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti).

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka zachovať mlčanlivosť o pacientovi trvá aj po smrti pacienta. Napríklad údaje zo zdravotnej dokumentácie možno poskytnúť na základe písomného vyžiadania prokurátorovi, vyšetrovateľovi, úradu práce, súdu alebo iných zákonnom vymedzeným osobám formou výpisu.

Vy ako pacient máte právo na úplný vstup do Vašej zdravotnej dokumentácie.  Informácie o pacientovi a prístup k jeho zdravotnej dokumentácii sa môžu poskytnúť pre štatistické a vedecké účely v súlade s platnými právnymi predpismi.

Musí od vás lekár získať súhlas na zapísanie vašich údajov do zdravotnej dokumentácie?

Spracúvanie Vašich osobných údajov v zdravotnej dokumentácii sa realizuje bez toho, aby ste na to dávali svoj súhlas. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ich spracúva na základe toho, že mu to prikazuje zákon o zdravotnej starostlivosti – preto si od vás na spracúvanie vašich údajov nežiada súhlas. Aj keď ide o spracúvanie na základe zákona, stále máte ako tzv. „dotknutá osoba“ (osobné údaje ktorej sa spracúvajú) práva na ochranu osobných údajov, okrem takých práv, ktoré sa z povahy veci nedajú realizovať. Napríklad nemôžte vyžadovať výmaz svojich údajov, keďže poskytovateľ je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu min. 20 rokov po poslednom poskytnutí alebo v prípade všeobecného lekára 20 rokov po smrti pacienta.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts