Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Predpisuje vám lieky váš všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu? Od januára 2022 to bude možné len za určitých podmienok

Predpisuje vám lieky váš všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu? Od januára 2022 to bude možné len za určitých podmienok

V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov - situácie, ak lieky predpisuje všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu. Zmeny v delegovanom predpisovaní nadobudli účinnosť 1. januára 2022. Aké podmienky a časová limitácia platia pre delegované predpisovanie od januára 2022?

ČO SA OD 1. JANUÁRA MENÍ V PRÍPADE DELEGOVANÉHO PREDPISOVANIA?

Lekár môže predpisovať len lieky/ZP/DP, ktorých predpísanie spadá do jeho špecializácie (teda lekár predpisuje len to, na čo má dosiahnuté vzdelanie). V prípade, ak liek bude pacientovi predpisovať lekár na základe odporúčania lekára špecialistu, ktorý daný liek pôvodne indikoval, pôjde o delegované predpisovanie liekov. V zmysle novej právnej úpravy sa predpisujúci lekár, ktorý deleguje predpis nazýva „poverujúci lekár“ a lekár, ktorý sa rozhodol poverujúcemu lekárovi kolegiálne pomôcť sa nazýva „povereným lekárom“. Poverujúci lekár sa na delegovanom predpise môže dohodnúť s lekárom akejkoľvek špecializácie (podstatné je to, aby šlo o lekára, ktorý je spôsobilý predpisovať – viď podmienky v § 119 ods. 1).

Poverenie na predpis je výsledkom dohody medzi poverujúcim a povereným lekárom – teda len samotné doručenie „poverenia“ pacientom nezakladá pre lekára takéhoto pacienta právnu povinnosť lieky uvedené v poverení predpisovať namiesto poverujúceho lekára.

Nosnými prvkami novej právnej úpravy je to, že delegovanie je možné len v prípade, ak predpisujúcemu lekárovi v predpisovaní bránia kvalifikované dôvody - predpisujúci lekár môže delegovať predpis na iného lekára len v prípade, ak predpisovanie nemôže realizovať v dôsledku (cit.) svojej neprítomnosti na pracovisku“, alebo (cit.) v prípade nefunkčnosti technických zariadení. Tieto pojmy (ako prekážky na strane poverujúceho lekára, ktoré mu znemožňujú predpisovať lieky pacientovi) sú veľmi dôležité, no zákon nevysvetľuje ich obsah (čo je pre aplikáciu v praxi veľký problém). Je však možné sa domnievať, že delegovanie predpisu by malo byť možné len po dobu trvania týchto prekážok. Neprítomnosť na pracovisku môže byť spôsobená napríklad PN poverujúceho lekára, alebo jeho dovolenkou, či študijným pobytom atď. Pod „nefunkčnosť zariadenia“ by sme potenciálne mohli zaradiť situáciu, keď poverujúci lekár stratil svoj zdravotnícky preukaz, alebo má nefunkčný software na predpisovanie. Delegácia predpisu by mala kopírovať predpokladané trvanie prekážky, ktorá vznikla na strane poverujúceho lekára.

JE NEJAKÁ ČASOVÁ LIMITÁCIA NA DELEGOVANÉ PREDPISOVANIE?

Zákon stanovil (vzájomne pôsobiacu) dvojitú limitáciu pre delegované predpisovanie:

  • Prvá limitácia – delegované predpisovanie je možné realizovať maximálne (neprerušene) počas 2 mesiacov (zákon nehovorí o kalendárnych mesiacoch, teda koniec maximálne stanovenej doby by mal pripadať na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, v ktorom bolo poverenie vydané – napr. poverenie datované 5.1.2022, ktoré je  vydané na 2 mesiace by malo končiť 5.3.2022)
  • Druhá limitácia – poverujúci lekár môže delegovať predpisovanie voči konkrétnemu pacientovi maximálne 3 krát počas kalendárneho roka. Z toho vyplýva, že voči konkrétnemu pacientovi môže poverujúci lekár počas kalendárneho roku delegovať predpisovanie na max. 3 dvojmesačné periódy (nebude rozhodujúce či delegované predpisovanie vykonávali rôzni poverení lekári).

Z prvej limitácie existuje výnimka, ktorá sa týka delegovaného predpisovania  liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny. Pri týchto liekoch, môže byť poverenie dané až na 12 mesiacov (neprerušene).

Netreba však zabúdať na to, že okrem časovej limitácie vždy platí aj limitácia dôvodov umožňujúcich predpisovanie delegovať! Ako sme uviedli už vyššie, poverujúci lekár, sa môže dohodnúť s iným lekárom na delegovaní predpisu len v prípade, ak nie je prítomný na pracovisku, alebo má nefunkčné technické zariadenie.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts