Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Ochrana osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Ochrana osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Každý, kto v dnešnej dobe prichádza do stretu s osobnými údajmi iných osôb, je povinný mať spracované postupy a podmienky pre zabezpečenie ich ochrany. To platí aj v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti. K spracovaniu osobných údajov môže dochádzať na základe zákona, zmluvy, ale aj na základe udeleného súhlasu osoby, ktorej osobné údaje majú byť spracovávané. Ako je to so spracovaním osobných údajov pri poskytované zdravotnej starostlivosti? Vyžaduje sa, aby pacient udelil súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

PRÁVNA ÚPRAVA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnu úpravu ochrany osobných údajov je potrebné rozdeliť na európsku a vnútroštátnu. Základným právnym aktom z hľadiska európskeho práva je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, ktoré určite poznáte podľa názvu „nariadenie GDPR“. V rámci slovenského právneho poriadku máme k ochrane osobných údajov zákon č. 18/2018 Z.z.

 

AJ PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI DOCHÁDZA K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTOV

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prichádzajú zdravotnícki pracovníci, resp. aj tí nezdravotnícki pracovníci pracujúci pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. ambulanciu, nemocnicu), do styku s osobnými údajmi pacientov. Ide o osobné údaje v rozsahu potrebnom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a plnenie ďalších zákonných povinností poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o vedenie zdravotnej dokumentácie, zasielanie údajov do Národného zdravotníckeho informačného systému, plnenie povinností poskytovateľa voči zdravotným poisťovniam, povinností pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Spracovanie osobných údajov na vyššie vymedzený účel je nevyhnutné z dôvodu plnenia zmluvných povinností na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom a pacientom. Dohoda totižto predstavuje základný pilier vzniku právneho vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Súčasne dochádza k spracovaniu osobných údajov pacientov z dôvodu plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, ako je napr. zákon o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z.z.) a pod. S ohľadom na to, že k spracovaniu osobných údajov pri poskytované zdravotnej starostlivosti dochádza priamo zo zákona, resp. na základe zmluvy (dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), nie je potrebný súhlas pacienta na spracovanie jeho osobných údajov.

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTOV

V zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje pacientov, povinnosť poskytnúť pacientom informácie o spracovávaní osobných údajov. Medzi tieto informácie zaraďujeme najmä informácie o:

 1. prevádzkovateľovi (kto osobné údaje spracováva - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti)
 2. sprostredkovateľovi (napr. ak údaje o pacientoch spracováva aj iná osoba ako samotný prevádzkovateľ - napr. dodávateľ zdravotníckeho softwaru pre ambulanciu, účtovníčka...)
 3. účele spracovania osobných údajov - či ide o spracovanie osobných údajov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, vedenie účtovníctva a pod.
 4. právnom základe spracovania osobných údajov (či sa spracovávajú na základe zmluvy, zákonnej povinnosti alebo na základe udeleného súhlasu)
 5. rozsahu spracúvaných údajov - aké osobné údaje pacientov sa spracovávajú
 6. dobe uchovávania osobných údajov
 7. právach dotknutej osoby (pacienta, ktorého osobné údaje sa spracovávajú) a spôsobe uplatnenia práv dotknutej osoby atď.

 

AKÉ PRÁVA MÁ PACIENT VO VZŤAHU K SPRACOVATEĽOVI JEHO OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Každý koho osobné údaje sú spracovávané (teda aj pacient) má vo vzťahu k tomu, kto jeho osobné údaje spracováva rôzne práva. Ide o:

 • Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR - pacient má právo požadovať od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, a ak je to tak, pacient má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov)
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR - pacient má právo na to, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR - pacient má právo požadovať od poskytovateľa zdravotnej starostlivostivýmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia GDPR - napr. ak pacient namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti overiť správnosť jeho osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a pacient namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR - pacient má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ak spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je pacient.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR - napr.  ak osobné údaje pacienta poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva na účel priameho marketingu, má pacient právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia GDPR
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR - ak sa pacient domnieva, že jeho osobné údajov, ktoré sa ho týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z.z. alebo nariadením GDPR, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov sú: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts