Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Na poskytovateľa sa môže obrátiť už aj blízka osoba pacienta, ak sa domnieva, že pacientovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne

Na poskytovateľa sa môže obrátiť už aj blízka osoba pacienta, ak sa domnieva, že pacientovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne

Základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť správne - v súlade so stavom lege artis. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti niekedy nastane aj situácia, kedy sa pacient domnieva, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. V takom prípade sa môže obrátiť pacient priamo na poskytovateľa a žiadať o nápravu. Legislatívne zmeny prijaté koncom roka 2022 umožnili, aby sa za pacienta obrátila na poskytovateľa aj jeho blízka osoba.

MOŽNOSŤ PACIENTA OBRÁTIŤ SA NA POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, AK SA DOMNIEVA, ŽE SA MU NEPOSKYTLA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ SPRÁVNE

Pacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť nachádzame v samotnom zákone o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.). Kľúčovými kritériami pri hodnotení poskytnutej liečby z hľadiska jej očakávanej účinnosti sú aktuálne poznatky medicíny definované ako vedecké znalosti a klinické skúsenosti zodpovedajúce danému odboru alebo špecializácii v danom období. V prípade, ak poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je v súlade s podmienkami uloženými zákonom, pôjde o postup nesúladný so zákonom, v právnej terminológii označovaný ako non lege artis.

Ak sa pacient domnieva, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti došlo k postupu non lege artis (nesúlad so zákonom), má právo obrátiť na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s písomnou žiadosťou o nápravu(§ 17 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti). V takomto prípade musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti pacientom písomne informovať pacienta o spôsobe vybavenia jeho žiadosti (§ 17 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti)Doba na vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže byť aj kratšia, a to v závislosti od obsahu žiadosti.

 

OSOBY OPRÁVNENÉ NA PODANIE PODNETU NA ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU 

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosti nevyhovie alebo neinformuje pacienta do 30 dní, pacient má právo obrátiť sa na príslušný orgán vykonávajúci dozor. Ide o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pacient sa na ÚDZS môže obrátiť prostredníctvom podnetu, ktorým požiada o prešetrenie postupu lekára daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Na základe pacientovho podnetu ÚDZS vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prešetrí, či lekár poskytovateľa postupoval v súlade s podmienkami uloženými zákonom.

Podmienky pre podanie podnetu upravuje zákon o zdravotných poisťovniach a ÚDZS (z. č. 581/2004 Z.z.). Daný zákon ustanovuje, že okrem samotného pacienta môže podnet na ÚDZS podať aj zákonný zástupca pacienta alebo aj blízka osoba pacienta (§ 43a ods. 1 a ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach a ÚDZS). Pod blízkou osobou pacienta je potrebné rozumieť okruh osôb, ktoré sú blízkou osobou v zmysle Občianskeho zákonníka (§ 116), a to najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. 

 

NA POSKYTOVATEĽA SA MÔŽE OBRÁTIŤ UŽ AJ BLÍZKA OSOBA PACIENTA, AK SA DOMNIEVA, ŽE NEBOLA PACIENTOVI POSKYTNUTÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ SPRÁVNE

Vzhľadom na to, že podávateľom podnetu na ÚDZS môže byť aj blízka osoba pacienta, v rámci legislatívy došlo k zjednoteniu právnej úpravy a umožnilo sa už aj blízkej osobe pacienta obrátiť sa ešte pred samotným podaním podnetu na ÚDZS priamo na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sa bude domnievať, že pacientovi sa neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 17 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti). 

Základnou podmienkou pre to, aby sa blízka osoba mohla obrátiť so žiadosťou o nápravu priamo na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, je preukázateľný súhlas pacienta. Zákon o zdravotnej starostlivosti neurčuje, ako má súhlas pacienta vyzerať, ale jeho základným atribútom je jeho preukázateľnosť. Z tohto hľadiska sa javí asi najlogickejším súhlas v písomnej forme. Samozrejme nie je vylúčená ani iná forma súhlasu, ak bude spĺňať atribút preukázateľnosti (napr. videonahrávka). Zákon o zdravotnej starostlivosti pamätá aj na situáciu, kedy pacient nebude v stave, ktorý mu umožní udeliť súhlas blízkej osobe na podanie žiadosti o nápravu poskytovateľovi. V takomto prípade sa nevyžaduje, aby blízka osoba preukázala existenciu súhlasu udeleného pacientom. 

Podmienka existencie preukázateľného súhlasu je základnou požiadavkou aj pre podanie podnetu blízkou osobou už priamo na ÚDZS. Taktiež, ak zdravotný stav dotknutej osoby jej neumožňuje takýto súhlas vyjadriť (napr. ak je dotknutá osoba v kóme), súhlas pre podanie podnetu na ÚDZS blízkou osobou sa nevyžaduje.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts