Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Môže pacient požiadať lekára o zúženie rozsahu údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky?

Môže pacient požiadať lekára o zúženie rozsahu údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky?

Aké práva má pacient vo vzťahu ku svojej zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej zdravotnej knižke? Môže zdravotnícky pracovník vyhovieť žiadosti pacienta o nezapísanie určitých údajov do jeho elektronickej zdravotnej knižky? Čo by mal zdravotník v takom prípade robiť? Toto všetko bude predmetom daného článku.

Elektronická zdravotná knižka - čo to je? 

Od zavedenia eZdravia sa zdravotná dokumentácia pacientov vedie primárne prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky (EZK), do ktorej sa zapisujú údaje o zdravotnom stave pacienta. Údaje do elektronickej zdravotnej knižky pacienta zapisuje príslušný zdravotnícky pracovník, ktorý pre vytvorenie záznamu musí použiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Bližšie podmienky a fungovanie elektronickej zdravotnej knižky upravuje zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme (zákon č. 153/2013 Z.z.) (ďalej ako „zákon o NCZI“). 

Súčasťou elektronickej zdravotnej knižky je pacientsky sumár, ktorý obsahuje zákonom exaktne stanovený rozsah údajov. Pacientsky sumár môže obsahovať (a často aj obsahuje) citlivé údaje o zdraví pacienta, ktoré pacient nechce žiadnym spôsobom zverejňovať a najradšej by ich do neho ani nezapisoval. 

V tejto súvislosti môže nastať situácia, keď pacient požiada ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, aby dané údaje do elektronickej zdravotnej knižky pacienta nezapisoval. V zmysle zákona ale pacient nedisponuje takýmto dispozičným právom. To znamená, že pacient nevie požiadať zdravotníckeho pracovníka o nezapísanie konkrétnych údajov do elektronickej zdravotnej knižky, čim by zúžil rozsah zapisovaných údajov stanovený priamo zákonom. Pacient teda nedisponuje právom efektívne zužovať rozsah údajov zapisovaných do pacientskeho sumára. 

 

Nie každý zdravotnícky pracovník má neobmedzený prístup do EZK pacienta

V súvislosti s EZK je potrebné upozorniť na to, že nie všetci zdravotnícki pracovníci majú prístup k celému rozsahu údajov zapísaných do pacientskeho sumára a v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Väčšia časť zdravotníckych pracovníkov má limitovaný prístup k zapisovaným údajom. Zväčša má zdravotnícky pracovník prístup len k záznamom a údajom, ktoré sám vytvoril. 

Zároveň môžu stanovení zdravotnícki pracovníci označiť záznam za reštrikčný. Zákon o NCZI priamo upravuje, že psychológ, psychiater, sexuológ môže po vytvorení elektronického zdravotného záznamu v záujme ochrany zdravia osoby obmedziť prístup pacienta, iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a iných osôb k tomuto elektronickému zdravotnému záznamu a tento záznam označiť za reštrikčný, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu osoby. To znamená, že v elektronickej zdravotnej knižke bude vytvorený záznam, avšak okrem osoby, ktorá tento záznam vytvorila, k nemu nebude mať prístup nikto iný, vrátane samotného pacienta.

 

Aké dispozičné právo patrí pacientovi? 

V zmysle zákona o NCZI môže pacient udeliť zdravotníckemu pracovníkovi súhlas na prístup k údajom zapísaným v elektronickej zdravotnej knižke nad zákonom stanovený rámec. Zároveň môže pacient udeliť súhlas na prístup do svojej elektronickej zdravotnej knižky inej osobe. Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky, je oprávnená udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky inej osoby trvá do jeho odvolania pacientom. Zákon o NCZI pacientovi poskytuje len takto stanovený rámec disponovania s elektronickou zdravotnou knižkou. Akékoľvek iné disponovanie so zapísanými údajmi by bolo v rozpore so zákonom.  


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts