Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN?

Ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN?

O tom, či bude osoba „vypísaná“ rozhoduje zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, a to podľa toho, či je osoba v ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka špecializácie lekára, ktorý môže vystaviť potvrdenie o PN, táto špecializácia závisí od formy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti bude o PN rozhodovať všeobecný lekár alebo lekár - špecialista v odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Inak to je pri ústavnej zdravotnej starostlivosti, pri ktorej o PN rozhodne lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

V praxi sa stáva, že pacient počas trvania PN zmení všeobecného lekára či gynekológa. Otázkou ostáva, či dočasnú práceneschopnosť ukončuje pôvodný lekár alebo nový lekár. Zmena lekára počas PN je možná, nakoľko zákon o zdravotnej starostlivosti dáva možnosť odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade takejto zmeny lekára počas PN pôvodný lekár postúpi zdravotnú dokumentáciu pacienta novému lekárovi a teda ukončovať dočasnú práceneschopnosť už bude „mať na starosti“ tento lekár.

Sankcie voči osobe uznanej za dočasne práceneschopnú

Počas minulých rokov bol zaznamenaný nárast zneužívania PN pacientami, ktorí priznanie statusu „dočasne práceneschopného“ nespĺňali a nemocenské dávky im boli vyplácané neprávom. Takéto konanie sa môže vypomstiť hlavne osobe neoprávnene uznanej za dočasne práceneschopnú a to v podobe spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

Trestný činsubvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona

„Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

 

 

 

 

 

 

 

„Hlavným“ páchateľom bude v prípade tohto trestného činu pacient, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného, hoci na to neboli splnené podmienky. Trestne zodpovedný môže byť v tomto prípade aj lekár, ktorý úmyselne „vypísal“ osobu, a to napríklad vo forme tzv. „pomocníka“ alebo spolupáchateľa.

Dodržiavanie liečebného režimu

Ak príde kontrola, aby zistila, či sa osoba počas liečebného režimu zdržiava na uvedenej adrese, a zistí, že na danej adrese nie je, neostane to bez následkov.

Táto osoba musí podať vysvetlenie na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne do 3 pracovných dní. Porušenie liečebného režimu však nespočíva iba v zdržiavaní sa na uvedenej adrese – môže spočívať v akomkoľvek nedodržiavaní pokynov ošetrujúceho lekára, napr. aj vo vykonávaní domácich prác, brigád, nedodržaní času povolených vychádzok, fajčení, pití alkoholu, neležaní a pod.

Za porušenie dodržiavania liečebného režimu hrozí pacientovi pokuta zo strany Sociálnej poisťovne až do výšky 16 596 EUR. Navyše „postihnutá“ bude aj nemocenská dávka, ktorá odo dňa porušenia liečebného režimu až do skončenia PN-ky vyplácaná nebude, avšak najviac v rozsahu 30 dní od porušenia liečebného režimu. Taktiež nedotknutý neostane ani nárok na náhradu príjmu – tento nárok zamestnanec stráca pri porušení liečebného režimu, a to odo dňa porušenia.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts