Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Informovaný súhlas pred každou poskytnutou zdravotnou starostlivosťou

Informovaný súhlas pred každou poskytnutou zdravotnou starostlivosťou

Pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti lekár musí pacienta poučiť o účele a povahe diagnostických výkonov, následkoch a rizikách diagnostických výkonov, o možnostiach voľby navrhovaných diagnostických postupov a rizikách odmietnutia diagnostických výkonov. Ak pacient lekára nepochopil, tak musí klásť lekárovi otázky.

Po tom, ako lekár poučí  pacienta poskytne mu resp. zákonnému zástupcovi dostatočný časový priestor na udelenie informovaného súhlasu na výkon diagnostických výkonov.

V prípade, ak sa má pacientovi poskytnúť zdravotná starostlivosť, ktorá umožňuje odklad, najmä v prípade invazívnych diagnostických výkonov, pacient by mal mať aspoň 24 hodín čas na udelenie informovaného súhlasu po dohode s lekárom.

Čo je to vlastne informovaný súhlas a čo je jeho podstatou?

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie zo strany zdravotníckeho pracovníka.

Podstata informovaného súhlasu spočíva teda v tom, že pacient má byť informovaný o svojom zdravotnom stave, o tom čo sa s ním ide robiť, či už v rámci diagnostiky alebo terapie, aké má možnosti, aké rizika daný výkon obnáša a aký by mal byť jeho výsledný efekt a na základe týchto skutočností sa pacient rozhodne udeliť alebo neudeliť súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Kto udeľuje informovaný súhlas?

Informovaný súhlas udeľuje pacient, ktorému sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť alebo osoba, ktorú si pacient určil. Ak je pacientom maloletá osoba, informovaný súhlas udeľuje jeho zákonný zástupca.

Kedy informovaný súhlas pacient neudeľuje?

Všeobecne platí, že zdravotnícky pracovník môže pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť len ak s tým pacient súhlasí (t. j. na základe informovaného súhlasu). Existujú však aj situácie, kedy pacient informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nie je potrebný (napr. pacient ho nemôže udeliť). Ide o situácie, keď sa sleduje verejný záujem spoločnosti (ochranne liečenie, prenosné choroby), alebo sa sleduje ochrana pacienta, nakoľko pacient nie je v stave spôsobilom posúdiť svoj zdravotný stav  (neodkladná zdravotná starostlivosť a bezvedomie).

Písomná forma informovaného súhlasu

Väčšinou pacient udeľuje zdravotníckemu pacientovi informovaný súhlas ústne alebo konkludentným úkonom (napríklad natiahnutie ruky k aplikácii lieku injekčnou striekačkou, otvorenie úst k prijatiu lieku a podobne). Zákon však vymedzuje situácie, kedy je potrebný písomný informovaný súhlas.

Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

a) v prípadoch uvedených v § 6b, § 27 ods. 1 a v § 40 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.,

b) pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze,

c) pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu,

d) po predchádzajúcom poučení:

§  pri odbere ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a

§  pri transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od príjemcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek podľa osobitného predpisu.

Právo na odvolanie informovaného súhlasu

Pacient môže svoj informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti aj kedykoľvek a slobodne odvolať. Z uvedeného vyplýva, že pacient môže v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti zmeniť svoje stanovisko a zrušiť právne účinky už udeleného súhlasu.

Keďže zdravotnú starostlivosť je možné poskytnúť len na základe platne udeleného informovaného súhlasu, okrem zákonom vymedzených prípadov, tak následkom odvolania informovaného súhlasu je skutočnosť, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník nebude môcť poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť pri ktorej odmietol udeliť informovaný súhlas.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts