Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Čo robiť ak je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?

Čo robiť ak je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?

V praxi sa môže stať, že je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, pretože mu nebola poskytnutá správne, dokonca sa môže stať, že mu bola poskytnutím/neposkytnutím zdravotnej starostlivosti spôsobená škoda na zdraví, či nemajetková ujma. V tomto prípade je potrebné podľa zákona postupovať v určitých krokoch.

1. KROK - SŤAŽNOSŤ

Ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môžete podať písomnú sťažnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckom zariadení ktorého ste boli nespokojný. Aby mal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti možnosť Vašu sťažnosť vyhodnotiť je potrebné, aby ste ju dostatočne odôvodnili a vysvetlili v čom spočívajú hlavné dôvody Vašej nespokojnosti a ako si predstavujete nápravu.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

2. KROK - PODNET NA ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Ak sa domnievate, že vám zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vaše otázky dostatočne nezodpovedal, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý správnosť postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preverí. Úrad nerozhoduje o náhrade škody a ani o žiadnych iných nárokoch pacienta. Skúma len to, či poskytovateľ postupoval správne alebo nie.

3. KROK - ŽALOBA NA SÚD

Následne ak vám bola spôsobená škoda na zdraví či nemajetková ujmu, môžete podať aj žalobu na príslušný súd  o náhradu škody na zdraví a o náhrade nemajetkovej ujmy. Odporúčame, aby ste do sporu s poskytovateľom išli len za predpokladu, ak svoje tvrdenia viete podoprieť dôkazmi aby ste v spore boli úspešný.  Preto odporúčame, aby ste si dali vypracovať znalecký posudok a pred podaním žaloby aby ste podali podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aby posúdil správne/ nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Dôkazom v tomto konaní môže byť napríklad znalecký posudok, ktorý je vo vás prospech alebo ak ÚDZS skonštatuje, že poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vašom prípade nebolo poskytnuté správne.

4. KROK- TRESTNÉ KONANIE

Pacient sa môže rozhodnúť, že vec bude riešiť aj v rámci trestného konania. V prípade trestného konania pacient svoj podnet adresuje orgánom činným v trestnom konaní. Trestné konanie svojim účelom smeruje k potrestaniu páchateľa. V konaní sa rozhoduje o tom, či došlo k spáchaniu trestného činu a kto je jeho páchateľom. V prípade trestného konania môže súd rozhodovať o náhrade škody, ktorá bola spôsobená trestným činom, len ak si pacient tento svoj nárok uplatní, a to najneskôr do skončenia vyšetrovania.

V prípade trestného konania pre časovo náročné dokazovanie, je často pacient odkázaný súdom vo veci náhrady škody na civilné konanie.

POZOR

"Neúspech” v trestnom, či správnom konaní automaticky neznamená aj neúspech v občianskoprávnom konaní.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts