Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Ako postupovať v prípade nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti?

Ako postupovať v prípade nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti?

Pacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť nachádzame v samotnom zákone o zdravotnej starostlivosti. Kedy teda zdravotná starostlivosť nie je poskytnutá správne? Ako má pacient postupovať, ak sa domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť?

POSTUP NON LEGE ARTIS

Obsah vzťahov medzi lekárom a pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je tvorený vzájomnými právami a povinnosťami. Tieto práva a povinností sa viažu rovnako na lekára aj na pacienta. Zákonná povinnosť lekára poskytovať zdravotnú starostlivosť správne pre pacienta znamená, že má právo takúto zdravotnú starostlivosť od svojho lekára požadovať. Pacient má teda právo od svojho lekára požadovať, aby vykonal všetky kroky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie jeho účinnej liečby.

Povinnosť lekára poskytovať zdravotnú starostlivosť správne spočíva vo využívaní štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov. Kľúčovými kritériami pri hodnotení poskytnutej liečby z hľadiska jej očakávanej účinnosti sú aktuálne poznatky medicíny definované ako vedecké znalosti a klinické skúsenosti zodpovedajúce danému odboru alebo špecializácii v danom období. V prípade, ak poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je v súlade s podmienkami uloženými zákonom, pôjde o postup nesúladný so zákonom, v právnej terminológii označovaný ako non lege artis.

Ak sa pacient domnieva, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti došlo k postupu non lege artis (nesúlad so zákonom), má právo obrátiť na svojho lekára s písomnou žiadosťou o nápravu. V takomto prípade musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti pacientom písomne informovať pacienta o spôsobe vybavenia jeho žiadosti. Doba na vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže byť aj kratšia, a to v závislosti od obsahu žiadosti.

 

PODNET NA ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosti nevyhovie alebo neinformuje pacienta do 30 dní, pacient má právo obrátiť sa na príslušný orgán vykonávajúci dozor. Ide o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ako „úrad“). Pacient sa na úrad môže obrátiť prostredníctvom podnetu, ktorým úrad požiada o prešetrenie postupu lekára. Pacient doručí podnet na príslušnú pobočku úradu prostredníctvom vyplneného tlačiva zverejneného na webovej stránke úradu.

Na základe pacientovho podnetu úrad vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrad prešetrí, či lekár postupoval v súlade s podmienkami uloženými zákonom. Prešetrí, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Respektíve, či jeho postup nie je možné označiť ako non lege artis. Podanie podnetu na úrad nie je časovo obmedzené.  Úrad po podaní podnetu vykoná dohľad nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, ktorého ukončenie z časového hľadiska je závislé od náročnosti prípadu.  V prípade, ak úrad dospeje k záveru, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá non lege artis, uloží príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sankciu.

Rozhodnutie úradu, ktoré konštatuje, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá non lege artis, môže byť významné najmä pre konanie pred súdom.

Možnosti pacienta, ako postupovať v prípade, že sa domnieva, že mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť non lege artis podaním podnetu na úrad nie sú vyčerpané. Pacient si môže svoje práva uplatniť pred súdom v civilnom konaní, ako aj v trestnom konaní.

 

CIVILNÉ KONANIE PRED SÚDOM

V prípade civilného konania pacient podáva žalobu na príslušný súd. Pacient sa v tomto konaní môže domáhať náhrady škody, respektíve náhrady ujmy na zdraví, ktorá mu bola v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti spôsobená. Jednotlivým nárokov, ktoré si pacient môže uplatňovať v civilnom konaní sme sa venovali v našom predchádzajúcom článku: AKÉ NÁROKY SI PACIENT MÔŽE UPLATŇOVAŤ V PRÍPADE VZNIKU ŠKODY NA ZDRAVÍ?

Vyvodenie zodpovednosti v civilnom konaní primárne smeruje k nahradeniu vzniknutej ujmy vo forme zaplatenia určitej finančnej čiastky. 

V civilnom konaní je dôkazné bremeno na pacientovi. To znamená, že pacient musí v konaní preukázať najmä nasledovné skutočnosti:

  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti non lege artis (napríklad rozhodnutím úradu),
  • spôsobenú ujmu v podobe poškodeného zdravia,
  • príčinnú súvislosť medzi poskytnutou zdravotnou starostlivosťou non lege artis a poškodením zdravia,
  • v niektorých prípadoch aj zavinenie zdravotníckeho pracovníka, podľa konkrétneho prípadu buď v podobe nedbanlivostného, respektíve úmyselného konania.

Vyššie spomenuté skutočnosti predstavujú základné predpoklady náhrady škody na zdraví, ktorými sú protiprávne konanie, vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vzniknutou škodou a zavinenie (úmyselné alebo nedbanlivostné).

 

TRESTNÉ KONANIE

V prípade trestného konania pacient svoj podnet adresuje orgánom činným v trestnom konaní. Trestné konanie svojim účelom smeruje k potrestaniu páchateľa. V konaní sa rozhoduje o tom, či došlo k spáchaniu trestného činu a kto je jeho páchateľom. V prípade trestného konania môže súd rozhodovať o náhrade škody, ktorá bola spôsobená trestným činom, len, ak si pacient tento svoj nárok uplatní, a to najneskôr do skončenia vyšetrovania. Pre časovo náročné dokazovanie je pacient ale často odkázaný súdom vo veci náhrady škody na civilné konanie.

 

VZNIKLA VÁM ŠKODA NA ZDRAVÍ? POMÔŽEME VÁM S NÁROKOM NA ODŠKODNENIE

Domnievate sa, že vám nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť? Vznikla vám alebo vašim blízkym v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti škoda na zdraví? Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme s riešením tejto situácie. Stačí, ak vyplníte registračný formulár vašej kauzy na našom portáli www.nahradaskody.sk a poskytnete nám základné informácie k vášmu prípadu. Vami poskytnuté údaje bezplatne posúdime a ozveme sa vám najneskôr do 48 hodín.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts