Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Za majetok sa na účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia nebude považovať už ani majetok zaťažený záložným právom

Za majetok sa na účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia nebude považovať už ani majetok zaťažený záložným právom

Ťažké zdravotné postihnutie má pre osobu rôzne sociálne dôsledky. Ide napr. o vplyv na oblasť mobility, komunikácie alebo aj zvýšené výdavky. Štát v rámci sociálneho systému poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzácie na zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia vo forme peňažných príspevkov. Pri posudzovaní nároku na peňažný príspevok sa vždy posudzuje aj výška majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Parlament schválil legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú toho, čo sa za majetok pre účely posudzovania nároku na peňažný príspevok nepovažuje.

ČO JE ŤAŽKÉ ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE?

Každé zdravotné postihnutie vyvoláva rôzne sociálne dôsledky v rôznych oblastiach života ťažko zdravotne postihnutej osoby. Ide o znevýhodnenie, ktoré má osoba z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s osobou, ktorá takéto postihnutie nemá. Ťažkým zdravotným postihnutím je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. V rámci sociálneho systému poskytuje štát osobám s ťažkým zdravotným postihnutím peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov postihnutia. Problematiku týchto peňažných príspevkov upravuje zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZISŤOVANIE MAJETKU PRI ROZHODOVANÍ O PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOCH NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

Podľa § 18 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z.z. (cit.): „Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy

a) u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,

b) u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,

c) u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,

d) u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti, ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,

e) u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.“

Zákon č. 447/2008 Z.z. presne vymedzuje, čo sa za majetok pre účely posudzovania nároku na peňažný príspevok pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nepovažuje. Ide o:

a) nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,

b) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,

c) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,

d) jedno osobné motorové vozidlo,

e) nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté

a. v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,

b. nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo

f) na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,

g) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

Častokrát sa v dôsledku tak presného vymedzenia toho, čo sa za majetok nepovažuje, stáva, že ľudia nemajú nárok na podporu zo sociálneho systému štátu, pretože vlastnia aj majetok, ktorý nepatrí do skupiny majetku, ktorý sa do úvahy neberie pri posudzovaní nároku na peňažný príspevok, ale zároveň s tým majetkom reálne ani nemôžu nič robiť/nakladať.

Za účelom odstránenia nespravodlivosti schválil parlament legislatívnu zmenu zákona č. 447/2008 Z.z.Za majetok sa tak nebude považovať už napr. ani nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom záložného práva (do aktuálnej výšky nesplatenej pohľadávky) alebo napr. ani majetok, s ktorým nemôže osoba samostatne nakladať (napr. ak bude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale súd o vyporiadaní ešte právoplatne nerozhodol).


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts