Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Pravidlá ošetrovného počas krízovej situácie

Pravidlá ošetrovného počas krízovej situácie

Vzhľadom na krízovú situáciu fungujú pravidla poberania ošetrovného inak ako sme na nich všetci zvyknutí. V článku sa zameriame na to, kto ma nárok na OČR v čase tejto situácie, čo je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi, ako dlho môžete poberať ošetrovné.

Kto má nárok na ošetrovné počas tejto situácie?

Ošetrovné počas krízovej situácie ( tzv. pandemické ošetrovné)  je taká dávka, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia v súvislosti s koronavírusom alebo bola priznaná pred týmto obdobím a kontinuálne prešla do krízového obdobia.

Nárok na ošetrovné majú nemocensky poistené osoby (rodičia, náhradní rodičia, osvojitelia a vybrané dospelé osoby), ktoré sa počas krízovej situácie (teda od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 starajú o dieťa alebo určenú kategóriu dospelých osôb.

Za aké  osoby je možný nárok na OČR?

Nárok vznikne, ak sa poistenec stará o:

 1. Dieťa do veku 11. rokov (10 rokov + 364 dní), ktoré jezdravé – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté predškolské/školské zariadenie alebo nariadená karanténa/izolácia.

  V tomto prípade nie je potrebné zháňať  potvrdenie všeobecného lekára/pediatra
   
 2. Dieťa od dovŕšenia 11. roku veku po dovŕšenie 16. roku veku , ktoré je mentálne nespôsobilé  alebo fyzicky samé sa o seba postarať v prípade ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie

  Pozor, v tomto prípade je potrebné potvrdenie lekára/pediatra, pretoželekár musí vyhodnotiť, či sa dieťa o seba naozaj nevie postarať.
   
 3. Dieťa až do 18 rokov no len v prípade ak má  dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a zároveň ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie alebo sa oň dovtedy staral opatrovateľ/iná osoba, ktorá sa oň teraz nemôže postarať.

  V tomto prípade netreba potvrdenie lekára.
   
 4. Dieťa, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok z úradu práce – bez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky.

  V tomto prípade nie je potrebnépotvrdenie lekára.
   
 5. Dieťa bez ohľadu na to, či dieťa bolo umiestnené v škôlke, alebo sa oň starala opatrovateľka/starí rodičia.

  Taktiež nie je potrebné potvrdenie lekára.
   
 6. Osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počas koronakrízy je v karanténe/izolácii alebo ochorela.

  Vyžaduje sa potrebné potvrdenie lekára
   
 7. Osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o potomka, predka, blízkeho príbuzného (dieťa, vnuk, pravnuk; rodič, starý rodič, prastarý rodič; súrodenec, manžel/ka alebo rodič manžela/ky) v prípade ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou.

  Nie je potrebné potvrdenie lekára.

Čo je v takomto prípade potrebné nahlásiť zamestnávateľovi?

V prípade, ak máte nárok na ošetrovné, môžete si v zmysle Zákonníka práce uplatniť tzv. prekážku v práci. Túto prekážku v práce je zamestnávateľ povinný akceptovať. V praxi to znamená, že váš zamestnávateľ vás musí na dobu počas ktorej poberáte ošetrovné uvoľniť z práce.

Vzhľadom na to, že školy, predškolské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb sa uzatvárajú na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  je v zmysle uvedených informácií, ktoré sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovni potrebné zamestnávateľovi preukázať (v prípade, ak o tom nevie) iba to, že ste rodič (osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti).  Majte na mysli, že vždy je potrebné zamestnávateľa informovať, že si prekážku v práci uplatňujete. 

Ako dlho sa môže ošetrovné poberať?

Ošetrovné, no len počas tejto situácie sa môže poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na ošetrovné (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď...)

Aká je výška ošetrovného počas krízovej situácie?

Výška pandemického ošetrovného je približne 70% čistej mzdy (pre poistenca s priemernou mzdou).

www.socpoist.sk


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts