Úvod    Články    Lieky    Predpisovanie liekov počas vyhlásenej krízovej situácie

Predpisovanie liekov počas vyhlásenej krízovej situácie

V dôsledku aktuálnej pandemickej situácie na našom území majú pacienti častokrát problém dostať sa k liečbe. Právna úprava však umožnila predpisovanie liekov „na diaľku“ počas vyhlásenej krízovej situácie (aktuálne vyhláseného núdzového stavu) aj iným zdravotníckym pracovníkom – iným lekárom, ale aj sestrám pracujúcim v ambulancii lekára. S ohľadom na to Vám nižšie prinášame informácie, aké podmienky platia pre predpisovanie liekov počas vyhlásenej krízovej situácie.

Predpisovanie liekov v čase krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bola do zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“ alebo aj „ZoL“) zavedená osobitná právna úprava predpisovania liekov v čase krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19. Zámerom tejto právnej úpravy je umožniť aj iným zdravotníckym pracovníkom  (inému ako ošetrujúcemu lekárovi, ale aj sestre pracujúcej v ambulancii lekára) predpísať pacientovi elektronický recept v čase, keď tento úkon nemôže vykonať jeho ošetrujúci lekár napr. z dôvodu toho, že sám lekár je v karanténe alebo je chorý. Vzhľadom na tento zámer a znenie právnej úpravy môže podľa tejto právnej úpravy liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu predpisovať počas vyhlásenej krízovej situácie ktorýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra (ďalej v texte budeme používať len označenie „lekár“).Uľahčil sa tým prístup pacientov k liečbe. Základnou podmienkou pre predpisovanie liekov týmto postupom je však práve existencia krízovej situácie (teda momentálne núdzový stav) vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.

ZODPOVEDNOSŤ LEKÁRA PRI PREDPISOVANÍ LIEKOV

V súvislosti s predpisovaním liekov počas vyhlásenej krízovej situácie je dôležité poukázať na skutočnosť, že táto právna úprava dáva lekárovi oprávnenie a nie povinnosť predpísať liek.To značí, že ak lekár predpíše liek týmto postupom, tak neporuší zákon o liekoch (napr. keď všeobecný lekár predpíše liek špecialistu bez jeho odborného odporúčania), ale povinnosť takto predpísať liek nemá.Lekár má totiž stále zodpovednosť za to, či pri predpisovaní lieku správne vyhodnotil, či pacientovi vôbec môže tento liek vzhľadom na jeho zdravotný stav predpísať. Lekár je odborne zodpovedný za to, či správne rozhodne napr. o indikácii, dávkovaní lieku a či posúdi aj všetky kontraindikácie vo vzťahu k tomu - ktorému pacientovi.

Lekár môže pacientovi predpísať počas vyhlásenej krízovej situácie (aktuálne núdzového stavu) aj lieky, ktoré dlhodobo neužíva a ktoré sú pacientovi indikované z hľadiska jeho aktuálneho zdravotného stavu. Pacientovi možno predpísať aj liek, ktorý mu bol indikovaný pri prepustení z hospitalizácie, alebo v prípadoch, že pacient nemohol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 navštíviť lekára špecialistu. Lekár je oprávnený takto liek predpísať na dobunajviac 90 dní.

ZHRNUTIE  K OTÁZKE PREDPISOVANIA LIEKOV POČAS NÚDZOVÉHO STAVU OD 13.04.2021

  1. Základnou podmienkou pre predpisovanie liekov podľa tohto postupu je existencia krízovej situácie (teda momentálne núdzový stav) vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.
  2. Liek/zdr. pomôcku/dietetickú potravinu môže predpisovať počas vyhlásenej krízovej situácie ktorýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra.
  3. Lekár je len oprávnený takto liek predpísať a nie povinný. Aj keď lekár môže liek (z formálneho hľadiska) takto predpísať, vždy musí zvážiť, či je to pre pacienta vhodné. Lekár je odborne zodpovedný za to, či správne rozhodne napr. o indikácii, dávkovaní lieku a či posúdi aj všetky kontraindikácie vo vzťahu k tomu - ktorému pacientovi. Zodpovedá preto za to, či správne posúdil, že liek môže pacientovi vôbec predpísať.
  4. Je možné predpísať aj lieky, ktoré pacient dlhodobo neužíva, ale potrebuje ich s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Lekár však musí odborne zvážiť, či je vhodné liek danému pacientovi predpísať.
  5. Doba, na ktorú môže lekár liek predpísať, je najviac na 90 dní.

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts