Úvod    Články    COVID – 19    Žiadali ste od Vášho všeobecného lekára vystavenie potvrdenia, že ste zaočkovaný proti COVID-19, aj keď reálne nie ste? Pozor na trestnoprávnu dohru!

Žiadali ste od Vášho všeobecného lekára vystavenie potvrdenia, že ste zaočkovaný proti COVID-19, aj keď reálne nie ste? Pozor na trestnoprávnu dohru!

Aktuálne sa od júla 2021 vykonáva v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v ambulanciách pediatrov očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V súvislosti s pandémiou sa zavádza viacero opatrení, ktoré zohľadňujú aj to, či je osoba zaočkovaná alebo nie. Povedzme si, človek je tvor vynaliezavý a práve za účelom zabezpečenia si uplatňovania menej prísneho režimu voči sebe sa snaží nájsť rôzne spôsoby ako to dosiahnuť. Napadlo Vás, že si potvrdenie o absolvovaní očkovania vypýtate od všeobecného lekára aj keď ste ho reálne neabsolvovali? Alebo dokonca, že lekárovi za to ponúknete peniaze? S takýmto konaním môže byť spojená trestnoprávna zodpovednosť pacienta, ale aj samotného lekára.

ZAZNAMENÁVANIE NEPRAVDIVÝCH ÚDAJOV DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Každý zdravotný výkon sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta. Aj samotné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je potrebné do zdravotnej dokumentácie zapísať. Čo sa však stane, ak od lekára žiadate, aby do zdravotnej dokumentácie zapísal nepravdivé údaje? S takýmto konaním počíta samotný Trestný zákon, do ktorého bolo s účinnosťou od 1. augusta 2019 zavedený trestný čin „Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie“ (§ 352a Trestného zákona).

Podľa § 352a ods. 1 Trestného zákona (cit.): „Kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Tohto trestného činu sa dopustí nie len ten, kto do dokumentácie uvedie nepravdivé údaje, ale aj ten, kto si takúto dokumentáciu nechal vypracovať. Trestnoprávne zodpovedný bude nie len lekár, ale aj samotný pacient.

PONÚKLI STE LEKÁROVI ZA VYSTAVENIE POTVRDENIA DOKONCA PENIAZE? POZOR NA ĎALŠÍ TRESTNÝ ČIN

Akékoľvek finančné plnenie, ktoré lekárovi poskytnete a on na neho nemá právny nárok, je považované za úplatok. V tomto prípade dochádza k vzniku trestnoprávnej zodpovednosti. Trestnoprávna zodpovednosť vzniká na jednej strane pacientovi, ako osobe, ktorá úplatok dáva v rovine trestného činu Podplácania (§ 332 Trestného zákona) - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20210701.html#:~:text=Kto%20priamo%20alebo%20cez%20sprostredkovate%C4%BEa%20s%C4%BE%C3%BAbi,v%20odseku%201%20vo%20ve%C4%BEkom%20rozsahu. Na strane druhej lekárovi, ktorý úplatok prijíma v rovine trestného činu Prijímanie úplatku (§ 328 Trestného zákona) - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20210701.html#:~:text=Kto%20priamo%20alebo%20cez%20sprostredkovate%C4%BEa%20pre,v%20odseku%201%20vo%20ve%C4%BEkom%20rozsahu.. Oba trestné činy zaraďujeme medzi trestné činy korupcie.

Ak nechcete spôsobiť trestné stíhanie sebe a Vášmu lekárovi, takéto konanie určite ani neskúšajte. Pre každého, kto sa dozvie o spáchaní niektorého z trestných činov korupcie, platí povinnosť jednak oznámiť, ale aj prekaziť takýto trestný čin. V prípade neoznámenia alebo neprekazenia trestného činu hrozí trestnoprávne stíhanie takejto osobe, ktorá nesplnila svoju povinnosť vo vzťahu k daným trestným činom korupcie. Samotný lekár tak bude mať takéto Vaše konanie povinnosť ohlásiť.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts