Úvod    Články    COVID – 19    Parlament neschválil odškodnenie pozostalých po zdravotníkoch zomrelých v súvislosti s ochorením COVID-19

Parlament neschválil odškodnenie pozostalých po zdravotníkoch zomrelých v súvislosti s ochorením COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. marca 2021 prijala vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. Tento návrh zákona pôvodne obsahoval aj úpravu inštitútu jednorazového odškodnenia pozostalých po zdravotníkovi, ktorý zomrel v súvislosti s ochorením COVID-19. Úprava odškodnenia však bola nakoniec z návrhu zákona vypustená.

INŠTITÚT JEDNORAZOVÉHO ODŠKODNENIA PODĽA VLÁDNEHO NÁVRHU ZÁKONA

Podľa vládneho návrhu zákona sa jednorazové odškodnenie pozostalých malo uplatniť v prípade, ak zdravotnícky pracovník, vodič záchrannej zdravotnej služby, vodič dopravnej zdravotnej služby, lekár prehliadajúci mŕtve telá alebo lekár, ktorý vykonáva pitvu zomrel v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19. Samotná dôvodová správa k návrhu zákona uvádza: „Hlavným účelom návrhu na poskytnutie jednorazového odškodnenia pozostalých je preklenutie nepriaznivej finančnej situácie najbližšej rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zomrelého, pričom uvedeným finančným odškodnením sa má rodine umožniť prispôsobiť sa zmeneným životným podmienkam.“. Výška jednorazového odškodnenia pozostalých mala byť stanovená na 58 712,30 eura.

PODMIENKY NÁROKU NA JEDNORAZOVÉ ODŠKODENIE POZOSTALÝCH A APLIKAČNÉ PROBLÉMY NAVRHOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Nárok na jednorazové odškodnenie malo byť možné uplatniť si na základe žiadosti podanej do jedného roka od smrti osoby. Osobami oprávnenými na uplatnenie tohto nároku však mali byť len osoby explicitne vymenované v návrhu zákona, a to manžel, manželka alebo dieťa  zomrelého zdravotníka. Ak takýchto osôb niet, malo sa odškodnenie poskytnúť rodičom zomrelého zdravotníka. Na preukázanie právneho vzťahu zomrelého a pozostalého sa mal k žiadosti predložiť doklad, ktorý tento právny vzťah preukazuje (napr. rodný list alebo sobášny list). Návrh zákona v tomto prípade opomenul možné reálne vzťahy medzi osobami, ktoré sa v spoločnosti vyskytujú. Opomína iné blízke osoby, ktoré mohli mať so zomrelým intenzívny blízky vzťah. Ide napríklad o vzťah medzi druhom a družkou. Druh, resp. družka by podľa návrhu zákona nemali možnosť uplatniť si nárok na toto odškodnenie, pretože neboli explicitne vymedzení v navrhovanom zákone ako oprávnené osoby.

VYJADRENIE VÝBOROV NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PREROKOVANÍ VLÁDNEHO NÁVRHU ZÁKONAVO VÝBOROCH

Vládny návrh zákona bol predložený výborom Národnej rady SR na prerokovanie. Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo po posúdení návrhu zákona predložil parlamentu spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona. Výbory parlamentu odporučili tento inštitút vypustiť z návrhu zákona práve z dôvodu možných aplikačných problémov a z dôvodu toho, že nie je podrobne vypracovaný mechanizmus na uplatnenie tohto nároku.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts