Úvod    Články    COVID – 19    Nový COVID AUTOMAT - urobme si v tom poriadok

Nový COVID AUTOMAT - urobme si v tom poriadok

S účinnosťou od 16. augusta začal platiť nový Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, tzv. COVID-AUTOMAT. Prináša nové rozdelenie stupňov rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19 na úrovni jednotlivých okresov. V závislosti od stupňa rizikovosti tiež zavádza rôzne opatrenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé prevádzky, školy a tiež opatrenia vo vzťahu k hromadným podujatiam. Poďme sa detailnejšie pozrieť na nový COVID-AUTOMAT a opatrenia platné pre prevádzky.

STUPNE OHROZENIA PODĽA NOVÉHO COVID-AUTOMATU

Podľa aktuálneho COVID-AUTOMATU existuje 5 stupňov rizikovosti ochorenia COVID-19, ktoré sú rozdelené podľa farby, a to:

1. zelená - Monitoring

2. oranžová- Ostražitosť

3. červená - 1. stupeň ohrozenia

4. bordová- 2. stupeň ohrozenia

5. čierna- 3. stupeň ohrozenia

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV

Vo vzťahu k vytvoreniu nového COVID-AUTOMATU prijal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vyhlášku č. 240, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. V zmysle tejto vyhlášky sú prevádzkovatelia povinní dodržiavať viacero opatrení, a to aj viditeľne vyznačiť, aký režim vstupu pre zákazníkov si prevádzkovateľ zvolil.

Prevádzka si môže zvoliť z týchto režimov:

1. základný režim - vstup do prevádzky povolený aj iným osobám ako osobám v režime OTP (režim OTP predstavuje plne očkovaný, testovaný s negatívnym výsledkom alebo prekonal ochorenie COVID-19) alebo osobám plne zaočkovaným

2. režim OTP- vstup do prevádzky je povolený len osobám plne očkovaným, testovaným s negatívnym výsledkom alebo tým, ktorí prekonali ochorenie COVID-19

3. režim plne zaočkovaný- vstup do prevádzky je povolený len plne očkovaným osobám

Za účelom realizácie opatrenia určiť si režim fungovania je prevádzkovateľom dané oprávnenie požadovať od svojich zákazníkov predloženie dokladu preukazujúceho, že je osoba plne očkovaná, otestovaná s negatívnym výsledkom, resp., že ochorenie COVID-19 prekonala. Tieto skutočnosti je možné preukázať aj digitálnym COVID preukazom EÚ (tzv. Greenpassom). Na požiadanie je teda zákazník povinný sa preukázať dokladom preukazujúcim zaočkovanosť, negatívny výsledku testu, resp. prekonanie ochorenia. Ak sa na požiadanie nepreukážete, nemusia Vás do danej prevádzky pustiť.

KTO JE PLNE ZAOČKOVANÁ OSOBA, OSOBA TESTOVANÁ S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM A OSOBA, KTORÁ OCHORENIE COVID-19 PREKONALA PRE ÚČELY VYHLÁŠKY ÚVZ SR Č. 240?

Osobou plne zaočkovanou sa v súvislosti s realizáciou opatrení podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 240 považuje:

1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo

4. osoba do 12 rokov veku.

V prípade, ak nejde o plne zaočkovanú osobu, v režime OTP sa musí osoba preukázať testom na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

Ak osoba ochorenie COVID-19 prekonala, na to, aby sa nemusela preukázať negatívnym výsledkom testu, nesmie od prekonania ochorenia uplynúť viac ako 180 dní.

POVINNOSŤ PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST PODĽA STUPŇOV OHROZENIA

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest je upravená vyhláškou ÚVZ SR č. 237, ktorá nadobudla účinnosť taktiež 16. augusta 2021 (celé znenie vyhlášky nájdete na tomto odkaze: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf).

V interiéroch je prekrytie horných dýchacích ciest povinné a v závislosti od jednotlivých stupňov ohrozenia sa vyžaduje buď prekrytie rúškom/šálom/šatkou alebo respirátorom.

1. použitie rúška/šálu/šatky v interiéry- v prípade, ak sa okres podľa COVID-AUTOMATU nachádza v stupni Monitoring alebo v stupni Ostražitosť vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti

2. použitie respirátora v interiéry- v prípade, ak sa okres podľa COVID-AUTOMATU nachádza v 1. až 3. stupni ohrozenia vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti

V exteriéroch sa vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest v 2. a 3. stupni ohrozenia, a to s použitím respirátora, rúška, šálu alebo šatky.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šatkou alebo šálom v exteriéry sa vyžaduje aj v stupňoch Monitoring, Ostražitosť a 1. stupeň ohrozenia, a to v prípade konania hromadných podujatí.

Vyhláška ÚVZ SR č. 237 ustanovuje aj výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pozri § 2 ods. 2 vyhlášky č. 237 a § 3 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky č. 237). Napríklad ide o deti do 6 rokov alebo o osoby s autizmom.

KDE NÁJDEM PODROBNÉ INFORMÁCIE K NOVÉMU COVID-AUTOMATU?

Kompletné znenie nového COVID-AUTOMATU aj s prehľadnou tabuľkou upravujúcou jednotlivé stupne rizikovosti a podmienky platné v nich pre jednotlivé prevádzky, zariadenia a hromadné podujatia nájdete na tomto odkaze: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts