Úvod    Články    COVID – 19    Európska lieková agentúra odporučila rozšíriť použitie vakcíny Comirnaty aj pre deti vo veku od 5 do 11 rokov

Európska lieková agentúra odporučila rozšíriť použitie vakcíny Comirnaty aj pre deti vo veku od 5 do 11 rokov

Očkovacia látka Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech sa používa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo vzťahu k dospelým a deťom od 12 rokov veku. Vo viacerých štátoch a aj na našom území sa začalo s podávaním očkovacej látky Comirnaty aj pre deti vo veku od 5 do 11 rokov veku. Vzhľadom na výsledky štúdií odporučila použitie očkovacej látky Comirnaty pre deti vo veku od 5 do 11 rokov aj samotná Európska lieková agentúra, ktorá navrhla rozšíriť použitie danej očkovacej látky aj pre túto vekovú skupinu.

Na Slovensku odsúhlasilo Ministerstvo zdravotníctva SR použitie očkovacej látky Comirnaty k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 aj u osôb mladších ako 12 rokov. Očkovanie môže byť realizované u detí vo veku od 5 rokov až do dovŕšenia veku 11 rokov a 364 dní. V prípade tejto vekovej skupiny môže byť očkovanie realizované len na základe žiadosti samotného zákonného zástupcu dieťaťa. Vždy je však v prípade realizácie očkovania potrebné individuálne posúdiť riziká a benefity očkovania dieťaťa.

Očkovanie dieťaťa z vekovej skupiny 5 - 11 rokov je možné v prípade, ak:

1. ide o vysoko rizikové dieťa, u ktorého by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu jeho zdravia, výraznému zhoršeniu jeho základného ochorenia alebo až k smrti - napr. deti s neurovývinovými ochoreniami, ochoreniami pľúc, závažnými poruchami  imunity, onkologickým ochorením atď.

2. ide o dieťa, ktorého ochorenie na COVID-19 by predstavovalo vysoké epidemiologické riziko pre rizikové dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti

O očkovanie vyššie uvedených skupín detí môže požiadať zákonný zástupca pediatra svojho dieťaťa alebo prípadne lekára špecialistu, v ktorého liečbe sa nachádza rizikové dieťa. V prípade, ak lekár (pediater alebo špecialista) odsúhlasí očkovanie dieťaťa, vydá zákonnému zástupcovi výmenný lístok, ktorý opatrí dátumom, svojím podpisom a pečiatkou. Na základe tohto výmenného lístka zákonný zástupca prihlási svoje dieťa na očkovanie cez stránku www.korona.gov.sk. Len prostredníctvom prihlásenia sa na termín cez predmetnú webovú stránku bude možné realizovať očkovanie dieťaťu v tejto vekovej skupine.

Samotné očkovanie sa vykonáva v centrách naviazaných na ambulancie pre očkovanie rizikových detí. Pred očkovaním bude ešte dieťa osobitne posudzované, pričom zákonný zástupca bude musieť predložiť svoj doklad totožnosti pre vytvorenie istoty, že ide naozaj o osobu, ktorá je oprávnená rozhodnúť o očkovaní dieťaťa. Lekár, ktorý realizuje očkovanie má právo veta a môže zrušiť odporúčanie pediatra alebo lekára špecialistu, ktoré bolo vydané na očkovanie. V prípade, ak teda lekár ambulancie pre očkovanie rizikových detí nebude súhlasiť s očkovaním, dieťa nebude zaočkované.

Očkovanie detí vo veku od 5 do 11 rokov sa realizuje tiež v dvoch dávkach, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 21 dní. Druhá dávka bude dieťaťu podaná v tej istej ambulancii pre očkovanie rizikových detí. Pre podanie druhej dávky už nie je potrebné výmenný lístok od pediatra alebo lekára špecialistu.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k očkovaniu detí vo veku od 5 do 11 rokov nájdete na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR na tomto odkaze (úplne dole v časti Metodické usmernenia): https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 a informácie k odporúčaniu Európskej liekovej agentúry na rozšírenie použitia očkovacej látky Comirnaty pre deti vo veku od 5 do 11 rokov nájdete na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/europska-liekova-agentura-odporucila-vakcinu-comirnaty-pre-deti-od-5-11-rokov?page_id=5734


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts