Úvod    Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež ako „OP“) určujú pravidlá pre poskytovanie služby zo strany Poskytovateľa služby voči klientom, ktorí zaregistrovali prípad (kauzu) prostredníctvom registračného formulára, uverejneného na portáli nahradaskody.sk (tiež ako „kauza“), ako aj určujú pravidlá pre ďalšie služby poskytovateľa služby, uvedené v týchto OP. Tieto dojednania sa môžu meniť len v súlade s podmienkami uvedenými nižšie.
 2. Poskytovateľom služby je spoločnosť h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914 (ďalej ako „poskytovateľ služby“):
  • a) adresa elektronickej pošty: kontakt@nahradaskody.sk;
  • b) kontaktné telefónne číslo Poskytovateľa: 055-694 39 91;
  • c) označenie a adresa stavovskej organizácie Prevádzkovateľa: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava, tel: 02/204 227 42
 3. Klientom je fyzická osoba, ktorá vyplní a odošle objednávkový formulár služby prostredníctvom webovej stránky www.nahradaskody.sk.
 4. Poskytnutie služby spočívajúcej v zaujatí základného názoru na registrovaný prípad (ďalej ako “služba”), má charakter „pro bono“ činnosti Poskytovateľa a odoslanie registračného formulára klientovi na jej prijatie nezakladá žiaden právny nárok.
 5. Služba nie je spoplatnená.
 6. Prostredníctvom služby môže klient zaregistrovať svoj prípad, a spravidla do 48 hodín (bez započítania víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) mu Poskytovateľ doručí odpoveď na základe informácií obsiahnutých vo formulári a v prílohách formuláru, či je jeho prípad vymáhateľný a aké základné riziká sa jeho prípadu týkajú. Táto odpoveď (právne posúdenie) nemá záväzný charakter, ale len charakter odporúčania. Poskytovateľ pri posúdení prípadu vychádza výlučne z dokumentov, ktoré klient pripojil k registračnému formuláru a nie je povinný od klienta vyžadovať žiadne ďalšie dokumenty.
 7. Služba je dodaná momentom zaslania právneho posúdenia prípadu Klientovi na jeho e-mailovú adresu alebo momentom uskutočnenia inej formy komunikácie, obsahom ktorej je poskytnutie názoru Poskytovateľa.
 8. Webová stránka www.nahradaskody.sk poskytovateľa služby môže obsahovať aj platené on-line produkty a služby (dokumenty, video nahrávky a iné). Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služby a klientom vzniká zaplatením kúpnej ceny on-line produktu a/alebo služby. Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie on-line produktu/ov a služieb poskytovaných klientovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa služby prístupného na webovej stránke www.nahradaskody.sk. Poskytovateľ služby je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytovaný produkt a službu/y.
 9. Pravidlá spracovania osobných údajov sú upravené v osobitnom dokumente (zobraziť).
 10. Informácie poskytnuté a sprístupnené na webovej stránke www.nahradaskody.sk nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z OP.
 11. Poskytovateľ služby je oprávnený meniť obchodné podmienky jednostranne, pričom ich zmena sa nedotkne klientov, ktorí už odoslali formulár otázky, resp. zaregistrovali svoju kauzu.
 12. Tieto OP sú platné a účinné od 31.01.2022.
 13. Právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom neupravené OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 14. Tieto OP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších OP.
 15. Aktuálne OP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na na webovej stránke www.nahradaskody.sk.
 16. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie klientov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa služby.
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts