Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia    Priebeh výmeny zdravotnej dokumentácie pri zmene vášho lekára

Priebeh výmeny zdravotnej dokumentácie pri zmene vášho lekára

Čo sa stane s vašou zdravotnou dokumentáciou, keď zmeníte svojho lekára? V tomto článku sa pozrieme na to, ako môže byť zdravotná dokumentácia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ZS) odovzdávaná. Spôsob jej odovzdávania bude závisieť vždy od toho, v akej forme je vedená. V článku si teda bližšie rozoberieme ako prebieha z pohľadu zákonnej úpravy výmena zdravotnej dokumentácie medzi poskytovateľmi ZS, či už v elektronickej alebo v písomnej forme.

AKO JE ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA VEDENÁ?

Skôr ako sa začneme venovať samotnému odovzdaniu zdravotnej dokumentácie novému poskytovateľovi ZS, predstavíme si v akých formách je zdravotná dokumentácie vedená. A teda v akých formách sa následne odovzdáva medzi poskytovateľmi. V prvom rade ide o elektronickú formu v podobe Elektronickej zdravotnej knižky. Druhou formou zaznamenávania zdravotnej dokumentácie je písomná zdravotná dokumentácia. Východiskovou právnou úpravou v tejto oblasti je zákon o zdravotnej starostlivosti (z.č. 576/2004) a odovzdávaniu zdravotnej dokumentácie sa venuje v ustanovení §23.

 

ODOVZDANIE ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Elektronická zdravotná knižka obsahuje prehľad o zdravotnej starostlivosti osoby. Všetky informácie v nej obsiahnuté uvádza § 5 ods. 1 zákona o národnom informačnom systéme (z.č. 153/2013 Z.z.). Pre poskytovateľa ZS predstavuje teda spôsob získavania všetkých potrebných informácii o svojich pacientoch. Keď sa pacient rozhodne zmeniť poskytovateľ ZS, a teda ukončiť s pôvodným poskytovateľom ZS dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a uzavrieť ju s novým, tak na základe uzavretia tejto novej dohody NCZI umožní novému poskytovateľovi ZS  prístup  k elektronickej zdravotnej knižke daného pacienta (§23 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti). 

Rozšírenou elektronickou funkciou na získavanie informácií o predpísaných liekoch pacientovi je lieková karta. Prostredníctvom tejto funkcie každý lekár vidí všetky lieky predpísané inými lekármi jeho pacientovi, bez ohľadu na to, či ide o všeobecného lekára alebo špecialistu. Ide teda o efektívny spôsob, ako si vie nový lekár overiť pred predpísaním lieku jeho novému pacientovi, či náhodou nemá predpísaný iný liek, ktorého užívanie by sa s užívaním daného lieku vylučovalo. 

 

ČO SA STANE SO ZDRAVOTNOU DOKUMENTÁCIOU VEDENOU V PÍSOMNEJ (LISTINNEJ) FORME? 

V tejto časti si priblížime odovzdávanie zdravotnej dokumentácie v písomnej (listinnej) forme. Spôsobom vedenia zdravotnej dokumentácie sa zákon o zdravotnej starostlivosti venuje v § 20 ods. 1ods. 2 ods. 3. V uvedených zákonných ustanoveniach si môžeme všimnúť, že zákonodarca preferuje elektronickú formu vedenia zdravotnej dokumentácie a písomnú požaduje len v pár prípadoch, ide o:

●      informovaný súhlas v zákonom stanovených prípadoch,

●      nefunkčnosť informačného systému,

●      zdravotné záznamy nad rámec elektronickej zdravotnej knižky,

●.   situáciu, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti z dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže viesť zdravotnú              dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke.

 

V praxi však stále prevláda skôr písomná (listinná) forma. Keď sa pacient rozhodne zmeniť poskytovateľa ZS, tak s novým poskytovateľom ZS uzatvára dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (v závislosti od poskytovateľa ZS v písomnej alebo ústnej forme). Po uzatvorení tejto dohody si môže nový poskytovateľ ZS vyžiadať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis od pôvodného poskytovateľa ZS daného pacienta.

 

Čo sa týka lehoty na výmenu písomnej (listinnej) zdravotnej dokumentácie, tú upravuje §23 ods. 3  zákona o zdravotnej starostlivosti. Ten ukladá pôvodnému poskytovateľovi ZS povinnosť odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi ZS do siedmich dní od jej vyžiadania novým lekárom. V praxi je teda zdravotná dokumentácia pacienta pri zmene poskytovateľa ZS zasielaná pôvodným poskytovateľom ZS tomu novému. V ojedinelých prípadoch môže lekár požiadať aj pacienta o vyzdvihnutie si jeho zdravotnej dokumentácie na základe výmenného lístku, ale tento spôsob sa nám javí ako právne nesprávny, pričom nezaručuje ani dostatočnú ochranu zdravotnej dokumentácie. 


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts