Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia    Právny režim poskytovania výpisu zo zdravotnej dokumentácie

Právny režim poskytovania výpisu zo zdravotnej dokumentácie

V našom predošlom článku sme sa venovali spôsobom vedenia a odovzdávaniu zdravotnej dokumentácie. Teraz by sme sa bližšie pozreli na výpis zo zdravotnej dokumentácie. Viete aké informácie takýto výpis obsahuje? Komu môže byť poskytnutý? A aké poplatky sa s ním spájajú? Na to ako to vidí právna úprava sa spolu pozrieme v nasledujúcich riadkoch.

ČO VLASTNE VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE JE A KOMU MÔŽE BYŤ POSKYTNUTÝ?

Na úvod si povieme v čom vlastne spočíva poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie pacienta (ďalej len ako “výpis”). Výpis je v podstate poskytnutie údajov z písomne vedenej zdravotnej dokumentácie a v zmysle § 24 ods. 1zákona o zdravotnej starostlivosti (z.č. 576/2004 Z.z.) obsahuje nasledovné informácie:

●      osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť

●      identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,

●      identifikačné údaje poskytovateľa.

●      chronologický opis vývoja zdravotného stavu,

●      prehľad o doterajšej liečbe,

●      údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

●      dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka

 

Teraz prejdeme k okruhu osôb, ktorým môže byť takýto výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytnutý. V prvom rade ide o poskytovanie výpisu navzájom medzi lekármi. Všeobecný lekár poskytuje bezodkladne výpis inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v takom rozsahu aký je preňho potrebný (§24 ods. 2). Takéto poskytovanie funguje obojstranne, takže aj ošetrujúci zdravotný pracovník je povinný na vyžiadanie bezodkladne poskytnúť výpis všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie ZS (§23 ods. 3).

Ďalej zákon uvádza poskytovanie výpisu len v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania. Takýto výpis súvisiaci s jeho účelom sa v zmysle §24 ods. 4  poskytuje:

●      registrovanému občanovi

○      v súvislosti s preukázaním povolávacieho rozkazu na odvod v súvislosti s brannou povinnosťou,

○      vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti,

○      vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh

○      a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy

●      príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky, služieb zamestnanosti alebo sociálnej ekonomiky

●      inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania

●      príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa

●      orgánu činnému v trestnom konaní (ktorými sú prokurátor a policajt) alebo súdu

●      lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu

 

Ďalšou skupinou osôb sú osoby, ktoré sú oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Môžeme povedať, že okruh osôb, ktoré sú oprávnené nahliadnuť a teda požiadať aj o výpis zo zdravotnej dokumentácie, je pomerne široký, avšak každá z týchto osôb vymenovaných v § 25 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti je k tomu oprávnená z určitého konkrétneho dôvodu. Medzi tieto osoby sa zaraďujú najmä:

●      samotná osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť a jej zákonný zástupca,

●      manžel, manželka, dieťa, rodiča, zákonný zástupca po smrti tejto osoby

●      úrad pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

●      posudkový lekár pri výkone sociálneho poistenia

●      znalec na účely vypracovania znaleckého posudku v trestnom konaní

Zákon v ustanovení §24 ods. 4 písm e) a §18 ods. 4 myslí aj na to, ak si dotknutá osoba neželá, aby jej zdravotné údaje boli niekomu sprístupnené. Takýto zákaz je nutné vyhotoviť písomne s overeným podpisom. Zákaz prístupu k zdravotnej dokumentácii sa môže vzťahovať na manžela, manželku, dieťa, rodiča alebo ich zákonného zástupcu po smrti tejto osoby.

 

AKÝ POPLATOK MÔŽE LEKÁR ŽIADAŤ ZA VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE?

Na záver sa ešte pozrieme na výšku poplatku pri žiadaní výpisu. Poplatkom v súvislosti s výpisom sa venuje zákon o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti (z.č. 577/2004 Z.z.) v §38a ods. 8. Fixnú maximálnu hornú hranicu poplatku stanovuje len v jednej situácii, a to keď výpis žiada pacient na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti takýto úkon spoplatniť najviac do výšky 2 eur. 

Poistenec však nie je jedinou osobou, ktorá môže o výpis požiadať. Ako sme si už spomínali vyššie, o výpis môže požiadať aj veľa iných osôb, napríklad znalec alebo policajt. Aký poplatok môže poskytovateľ ZS žiadať pri týchto iných osobách  ako osobe poistenca, alebo aj pri osobe poistenca, ak výpis žiada na iný účel ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti? To zákon nehovorí a môže byť určená podľa uváženia poskytovateľa ZS. Vo všeobecnosti ale platí, že by výška takéhoto poplatku mala byť uvedená v cenníku a cenník musí prejsť schválením samosprávnym krajom, takže aj takéto stanovenie poplatkov by malo byť primerané.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts