Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia    Ako sa brániť voči lekárovi, ktorý odmieta sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta?

Ako sa brániť voči lekárovi, ktorý odmieta sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta?

Práva pacientov v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nájdete v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Okrem iných právach má aj právo na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, robenia si výpiskov a kópií.

Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta. Hneď na úvod je potrebné uviesť, že zdravotná dokumentácia nie je majetok pacienta ani lekára či samotného zdravotného zariadenia. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. To znamená, že poskytovateľ je povinný ju po dobu vymedzenú v zákone uchovávať a ochraňovať. Tak isto je povinný zabezpečiť, aby k nej nemali prístup neoprávnené subjekty.

Poskytovatelia si v podstate zdravotnú dokumentáciu pacienta chránia, pretože oni za ňu  zodpovedajú a práve preto sú pri jej sprístupňovaní obozretní, čo je pochopiteľné, no na druhej strane zákon vymedzuje rozsah subjektov, ktorým je poskytovateľ povinný zdravotnú dokumentáciu pacienta sprístupniť.

Komu môže lekár sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta?

Údaje zo zdravotnej dokumentácie, ktorú poskytovateľ vedie v písomnej forme sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie.  

Poskytovateľ je povinný sprístupniť údaje napríklad:

a) samotnému pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,

b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti,

c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve.

Osoba, ktorá je splnomocnená na základe písomného plnomocenstva môže byť napríklad advokát, ktorý vás zastupuje v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo v trestnom či súdnom konaní. V praxi teda ide o prípad, kedy pacient nechce sám z nejakého dôvodu nahliadnuť do svojej zdravotnej dokumentácie a robiť si z nej kópie, ale splnomocní na to svojho advokáta. V tomto prípade nezabudnite na to, že podpis na plnomocenstve na základe ktorého advokát môže nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie  musí byť overený.

V praxi môže nastať situácia, kedy lekár nesprístupní zdravotnú dokumentáciu samotnému pacientovi a ani jeho splnomocnencovi. V tomto prípade porušuje § 79 ods. 1 písm. m)   zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti za čo mu môže orgán, ktorý mu vydal povolenie uložiť sankciu až do výšky 9 958 eur.

Odporúčanie

V prvom rade sa snažte s lekárom dohodnúť. Ak nedôjde k dohode a lekár si nesplní povinnosti na základe ústnej výzvy odporúčame mu zaslať písomnú výzvu na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Ak lekár nevyhovie ani písomnej výzve, pošlite mu opätovnú výzvu s tým, aby vám stanovil termín na  nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie. Nezabudnite poslať poštu do vlastných rúk, aby ste mali dôkaz o zaslaní výzvy.

Ak nepomôže ani to, tak máte právo domáhať sa svojho práva na súde a žiadať súd, aby uložil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povinnosť vám sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie.

Okrem toho môžete podať na príslušný samosprávny kraj podnet na preskúmanie dodržiavania ustanovení zákona a žiadať aby poskytovateľovi bola uložená sankcia podľa platných právnych predpisov.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts