Úvod    Články    Škoda na zdraví    Nemajetková ujma alebo sťaženie spoločenského uplatnenia, možno si nemusíte vyberať

Nemajetková ujma alebo sťaženie spoločenského uplatnenia, možno si nemusíte vyberať

K poškodeniu zdravia alebo k inému zásahu do psychickej integrity fyzickej osoby môže dôjsť viacerými spôsobmi. Najčastejšie dochádza k uplatňovaniu nárokov v súvislosti s poškodením zdravia pri dopravných nehodách. V nasledujúcom článku si povieme aké nároky je možné si v takom prípade uplatniť a či je možné ich uplatniť súbežne.

Čo je to nemajetková ujma? 

Nemajetkovou ujmou v zmysle § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka  (zákon č. 40/1964 Zb.) sa rozumie, ujma ktorá v značnej miere zasahuje do psychickej sféry osoby a do jej postavenia v spoločnosti. To znamená, že nemajetková ujma sa nepremieta do fyzickej integrity ani do majetkovej sféry fyzickej osoby. V dôsledku toho je potrebné ju dôsledne odlišovať od majetkovej ujmy, vrátane ujmy na zdraví s majetkovými dôsledkami alebo od inej nemajetkovej ujmy vzniknutej ako priamy dôsledok zásahu do telesnej integrity fyzickej osoby, za ktorú sa poškodenej osobe poskytuje odškodnenie bolesti a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.

 

Primárnym účelom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je dosiahnuť rovnováhu medzi ujmou vzniknutou na hodnotách ľudskej dôstojnosti s konkrétnym finančným vyjadrením náhrady takej nemajetkovej ujmy a s prihliadnutím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu, a tým účinne vyvážiť a zmierniť nepriaznivý následok neoprávneného zásahu a poskytnúť čo najúplnejšiu a najúčinnejšiu občianskoprávnu ochranu osobnosti fyzickej osoby. 

 

Sťaženie spoločenského uplatnenia a bolestné 

Na rozdiel od nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorá v prvom rade odškodňuje ujmu spôsobenú zásahom do psychickej (osobnostnej) sféry fyzickej osoby, zmyslom náhrady škody na zdraví, vzniknutej ako priamy dôsledok zásahu do telesnej integrity fyzickej osoby, je pokúsiť sa poskytnúť dostačujúcu peňažnú náhradu, a to za ujmu spôsobenú poškodením zdravia, jeho liečenia alebo odstraňovania jej následkov – bolestné. Resp. pokúsiť sa poskytnúť peňažnú náhradu za ujmu na zdraví, ktorá má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh - sťaženie spoločenského uplatnenia.

 

V slovenskej judikatúre sa objavili dva protichodné názory na možnosť a úspešnosť súbežného uplatnenia nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle § 13 ods. 2 Občianskeho zákonník a náhrady škody na zdraví v zmysle § 444 Občianskeho zákonníka. 

 

A/ Prvý názor hovorí, že je možné pri poškodení zdravia uplatňovať popri sebe:

  • nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej zásahom do osobnostných práv podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka a
  • nárok na náhradu škody podľa § 444 Občianskeho zákonníka, nakoľko každý z uvedených nárokov odškodňuje (zmierňuje) obsahovo inú ujmu na strane dotknutej (poškodenej) osoby. 

 

B/ Podľa druhého (protichodného) názoru nie je možné popri sebe uplatňovať nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej zásahom do osobnostných práv a náhradu škody na zdraví, pretože odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v sebe zahŕňa aj odškodnenie nemajetkovej ujmy v peniazoch. V zmysle tohto názoru nie sú nemajetková ujma a sťaženie spoločenského uplatnenia konkurenčnými nárokmi, ktoré by bolo možné uplatniť súbežne. Vychádza sa z toho, že nárok na sťaženie spoločenského uplatnenia má povahu špeciálnej úpravy vo vzťahu k ochrane osobnosti (k tomuto opačnému názoru sa priklonil Ústavný súd SR v uznesení sp. zn. I. ÚS 426/2014-31 zo dňa 13. augusta 2014).

 

Považujeme za potrebné uviesť, že slovenský právny poriadok explicitne rozlišuje medzi ochranou osobnosti, ktorej priznáva samostatné prostriedky ochrany, a náhradou škody na zdraví ako zásahom do telesnej (fyzickej) integrity fyzickej osoby. Preto je potrebné dospieť k záveru, že nároky majúce základ v týchto inštitútoch sú samostatné a vzájomne nezávislé. 

 

Právo na ochranu osobnosti primárne poskytuje ochranu pred zásahmi do psychickej integrity osoby, pričom právo na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia poskytuje prevažne ochranu pri zásahoch do fyzickej integrity jednotlivca. Tieto nároky sledujúc ochranu rôznych záujmov je preto potrebné považovať za rovnocenné a samostatné. Nie je možné vylúčiť, že jedným konaním budú súčasne naplnené predpoklady zodpovednosti za zásah do osobnostných práv, ako aj podmienky na náhradu škody. Preto sa prikláňame k prvému názoru, a síce že je možné popri sebe uplatňovať nároky v zmysle ochrany osobnosti a nárok na náhradu škody na zdraví. 

 

(Porovnaj: https://www.ulpianus.sk/blog/stazenie-spolocenskeho-uplatnenia-ca-nemajetkova-ujma)


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts