Úvod    Články    Škoda na zdraví    Aké nároky si pacient môže uplatňovať v prípade vzniku škody na zdraví?

Aké nároky si pacient môže uplatňovať v prípade vzniku škody na zdraví?

Škoda na zdraví je špecifickým druhom škody. V porovnaní so škodou na majetku, ide o škodu, ktorá môže vzniknúť len fyzickým osobám. V prípade uplatňovania náhrady škody na zdraví priznáva náš právny poriadok poškodeným viacero možných nárokov, ktoré si v spojení s náhradou škody na zdraví môžu uplatniť. Aké nároky to sú? V nasledujúcich riadkoch Vám jednotlivé nároky a ich obsah priblížime.

BOLESTNÉ A SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia predstavujú nároky na náhradu tzv. nemajetkovej ujmy. Určuje ich lekár na základe vypracovaného znaleckého posudku a podľa bodového ohodnotenia vyráta výšku týchto nárokov.

V prípade bolestného ide o vyplatenie finančného odškodnenia za vytrpenú bolesť, ktorá bola spôsobená úrazom, chorobou z povolania alebo iným spôsobom. Náhrada za bolesť musí byť primeraná zistenému poškodeniu, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

Čo sa týka sťaženia spoločenského uplatnenia, to prichádza do úvahy vtedy, ak následky zranenia sa prejavujú v rámci dlhšieho časového obdobia (minimálne 1 rok). Teda tu už pôjde o trvalé následky, ktoré nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú možnosti poškodeného uplatniť sa v živote. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia taktiež musí byť primeraná rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v reálnom živote.

Ako príklad možno uviesť dopravnú nehodu, pri ktorej účastník utrpí komplikovanú zlomeninu nohy. Kvôli nej bol niekoľko týždňov práceneschopný, strávil značný čas v nemocnici, musel absolvovať rehabilitácie, ale nikdy už nebude mať naplno funkčnú nohu ako predtým. Nebude sa môcť venovať svojim koníčkom a takisto nebude môcť vykonávať prácu, ktorá si zdravú nohu vyžaduje. Z toho dôvodu mu prislúcha nárok na bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia.

 

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM

Tento nárok pokrýva náklady spojené s liečením, ktoré nemôžu byť hradené z povinného zdravotného poistenia. Vyplácajú sa poškodenému, ktorý ich účelne vynaložil na liečenie v dôsledku vzniku škody na zdraví. Tu patrí napríklad nákup liekov, zdravotných pomôcok, náklady na dopravu do a zo zdravotníckeho zariadenia, diétna strava, využívanie opatrovateľky a ďalšie výdavky priamo alebo nepriamo spojené s liečením.

Dôležité je preukázať dané nároky, napríklad formou bločkov, potvrdení, lekárskych správ, cestovných lístkov a podobne.

 

NÁHRADA ZA STRATU NA ZÁROBKU POČAS PRÁCENESCHOPNOSTI

Ak bol poškodený v dôsledku vzniku škody na zdraví práceneschopný (PN), jeho príjem sa citeľne zníži. V tomto prípade mu vzniká nárok na náhradu za stratu na zárobku počas PN, ktorá sa uhrádza formou dôchodku. Jeho výška sa vypočíta ako rozdiel medzi priemerným zárobkom, ktorý poškodený dostával pred úrazom, a nemocenským.

Podmienkou uplatnenia tohto nároku je pokles zárobku. Teda, ak poškodený nie je v pracovnom pomere a nepoberá mzdu, nárok mu nemôže byť priznaný.

 

NÁHRADA ZA STRATU NA ZÁROBKU PO SKONČENÍ PRÁCENESCHOPNOSTI

V tomto prípade podmienkou priznania nároku je vykonávanie zárobkovej činnosti po vzniku škody na zdraví alebo poberanie invalidného, príp. čiastočne invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný v súvislosti so vznikom škody na zdraví. Ku strate zárobku dochádza preto, že schopnosť zamestnanca pracovať bola následkom škody na zdraví obmedzená alebo zanikla. Účelom bude poskytnutie primeraného odškodnenia zamestnancovi, ktorý nie je schopný dosahovať taký zárobok, aký mal pred úrazom.

Napríklad: priemerný zárobok poškodeného pred úrazom bol 600 eur. Po skončení PN mu bol priznaný invalidný dôchodok vo výške 250 eur, pričom poškodený nepracuje. Strata na zárobku predstavuje teda sumu 350 eur.

 

NÁHRADA NÁKLADOV NA POHREB

Ak v dôsledku škody na zdraví poškodený zomrel, má ten, kto uhradil náklady na pohreb, nárok na ich náhradu. Patria tu napr. náklady účtované pohrebnou službou, poplatky cintorína, náklady na zriadenie pomníka alebo tabule a náklady na úpravu hrobu. Medzi náklady je možné zaradiť napr. aj výdavky vynaložené na smútočné oblečenie, cestovné výdavky na a z miesta pohrebu.

Náhrady pri týchto nákladoch sa môže domáhať iba osoba, ktorá žila so zosnulým v domácnosti a nezaopatrené dieťa (t. j. osoba do veku 25 rokov, ak stále študuje a ešte nezískala vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa).

 

VZNIKLA VÁM ŠKODA NA ZDRAVÍ? POMÔŽEME VÁM S NÁROKOM NA ODŠKODNENIE

Vznikla Vám škoda na zdraví alebo škoda na zdraví Vašich blízkych? Došlo dokonca k úmrtiu Vášho rodinného príslušníka v dôsledku škody na zdraví? Obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme s riešením tejto situácie. Stačí, ak vyplníte registračný formulár Vašej kauzy na našom portáli www.nahradaskody.sk a poskytnete nám základné informácie k Vášmu prípadu. Vami poskytnuté údaje bezplatne posúdime a ozveme sa Vám najneskôr do 48 hodín.

V aktuálnej situácii pandémie ochorenia COVID-19 sa pri náhrade škody na zdraví naskytá otázka ako si má pacient uplatniť jednotlivé nároky súvisiace s náhradou škody na zdraví, ktorá mu vznikla v dôsledku očkovania proti COVID-19. Bližšie informácie k danej problematike nájdete v našom predchádzajúcom článku: ŠTÁT PREVZAL ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VAKCÍNAMI PROTI OCHORENIU COVID-19Ako vodítko pri uplatňovaní nárokov súvisiacich s náhradou škody na zdraví spôsobenej očkovaním proti COVID-19 sme pre Vás pripravili video s komplexnou inštruktážou ako postupovať pri komunikácii s Ministerstvom zdravotníctva SR, aké informácie má obsahovať žiadosť o odškodnenie a tiež aké doklady by mal pacient predložiť ministerstvu spolu so žiadosťou. Videoinštruktáž si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts