Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Medicínske právo: Ako ho vníma pacient?

Medicínske právo: Ako ho vníma pacient?

V poslednej dobe zažíva tzv. medicínske právo vzostup, no mnoho ľudí nevie, čo presne tento pojem zahŕňa. Pozrieme sa na to, ako medicínske právo vníma pacient.

Medicínske právo očami pacienta

Napriek tomu, že zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti hovorí o povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne lege artis, sme svedkami rôznych pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré končia vznikom škody na zdraví pacienta, v najhorších prípadoch smrťou pacienta. Ak sa to stane, každý pacient a jeho blízki utrpia „otras“ v podobe či už citovej alebo fyzickej ujmy. Z toho dôvodu má pacient právo, aby vzniknutá škoda bola nahradená.

Prostriedkov na uplatnenie práva poškodeného pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je viacero, a najčastejšie ide o:

 • písomná žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu,
 • ak vyššie uvedenej žiadosti nebude vyhovené, alebo poskytovateľ neinformuje žiadateľa v lehote 30 dní od podania žiadosti o spôsobe vybavenia žiadosti, pacient môže podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ako „úrad“), ktorý skúma, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne,
 • podanie žaloby o náhradu škody na zdraví, prípadne aj žalobu o náhradu nemajetkovej ujmy proti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, nikdy nie voči konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi,
 • podanie trestného oznámenia na konkrétneho zdravotníckeho pracovníka.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podanie podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je prvým krokom na ceste pacienta k uplatneniu si nároku pacienta na náhradu škody, prípadne nemajetkovej ujmy. Je práve v kompetenciách úradu posudzovať, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne lege artis alebo nie.

Samotné konštatovanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne non lege artis, automaticky nezakladá nárok na náhradu škody.

O samotnej náhrade škody na zdraví Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou už nerozhoduje. Nie je v právomoci úradu hodnotiť, či vznikla škoda, v akej výške a či existuje príčinný vzťah medzi protiprávnym konaním non lege artis poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a vzniknutou škodou. Preto nie je správna častá domnienka pacientov, že konštatovaním úradu o nesprávnom postupe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zakladá nárok na náhradu škody.

Keďže úrad len zodpovedá otázku, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne a nerozhoduje o nároku na náhrade škody na zdraví preto je potrebné tieto nároky uplatniť si v civilnom konaní na súde. 

Náhrada škody na zdraví

V porovnaní so škodou, ktorá vzniká na majetku občanov alebo právnických osôb, je škoda na zdraví špecifickým druhom škody. Nie je možné spôsobiť takúto škodu na právnickej osobe, preto sa bude týkať iba osôb fyzických. Platný právny poriadok priznáva poškodeným na zdraví komplex rôznych oprávnení a spôsobov, akým si môžu vzniknutú škodu uplatniť. Nakoľko má škoda na zdraví väčšinou trvalé následky, nie je preto reálne navrátenie do predošlého stavu, na rozdiel od škody na majetku. Preto právna úprava priznáva nasledovné nároky na náhradu škody na zdraví:

 1. náhrada za bolesť
 2. náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 3. strata na zárobku,
 4. strata na dôchodku,
 5. účelne vynaložené náklady spojené s liečením.
 6. Ďalšími nárokmi v prípade, že došlo k smrti pacienta pri nesprávne poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vznikajú oprávneným osobám nároky:
 7. pozostalostná úrazová renta,
 8. primerané náklady na pohreb.

Dokedy možno podať žalobu o náhradu škody na zdraví?

Mnohí pacienti nevedia, do kedy môžu jednotlivé prostriedky „obrany“ uplatniť, nakoľko lehota na ich uplatnenie nie je rovnaká. 

Pri žalobe o náhradu škody na zdraví možno túto žalobu podať do 2 rokov odkedy sa poškodená osoba dozvedela o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Začiatok plynutia 2 ročnej premlčacej doby nie je jednoduchou právnou otázkou, nakoľko pri jednotlivých nárokoch náhrady škody na zdraví je tento moment odlišný. 

Po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty je možné nároky uplatniť súdnou cestou. Takýto postup je však riskantný, nakoľko ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti namietne premlčanie, súd nárok na náhradu škody pacientovi neprizná.

Inak to je pri žalobe o náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú možno uplatniť do 3 rokov odo dňa, kedy došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostného práva osoby (t.j. právo na ochranu života, zdravia, ľudskej dôstojnosti, súkromia a pod.). 

Čo odporúčame?

Odporúčame, aby sa pacienti „nepúšťali“ sami do medicínskych sporov. Ide o komplikované spory, preto je potrebné vyhľadať pomoc odborníka (advokáta) na medicínske právo. Ten dokáže správne “podchytiť vec“ a vyhnúť sa nástrahám v podobe premlčania, nesprávne uplatneného nároku a podobne.

Ak ma pacient podozrenie na neprávne, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, radíme zhromaždiť (podľa možnosti) celú zdravotnú dokumentáciu. Pacient má právo požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie a o nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, pričom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť poskytnúť mu takýto výpis, resp. sprístupniť mu zdravotnú dokumentáciu na základe § 24 ods. 4 a § 25 zákona č. 576/2004 Z.z.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts