Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Za september dostanete zvýšenú sumu prídavku na dieťa

Za september dostanete zvýšenú sumu prídavku na dieťa

Na základe zákonného zmocnenia môže vláda Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ustanoviť nariadením okrem iného aj podmienky nároku na štátne sociálne dávky, podmienky ich výplaty, dĺžku ich poskytovania a ich výšku. V zmysle tohto oprávnenia rozhodla vláda Slovenskej republiky nariadením o jednorazovom zvýšení sumy prídavku na dieťa za mesiac september 2021.

Aktuálna suma prídavku na dieťa je v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo výške 25,50 eura mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Vláda SR však rozhodla, že za mesiac september sa suma prídavku na dieťa zvýši o 74,50 eura. V októbri tak bude vyplatená suma prídavku na dieťa za september v celkovej výške 100 eur.

Zvýšená suma prídavku na dieťa bude ale vyplatená len v prípade, ak nezaopatrené dieťa je do konca septembra mladšie ako 18 rokov alebo ak v septembri 2021 dovŕši vek 18 rokov.

Nárok na zvýšenú sumu prídavku na dieťa za mesiac september však nevzniká v prípade, ak na nezaopatrené dieťa vznikol nárok na jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11a nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Informácie o jednorazovom zvýšení prídavku na dieťa nájdete v § 1b nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z.z.: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/102/20210910


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts