Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Úrazový príplatok ako jedna z dávok úrazového poistenia

Úrazový príplatok ako jedna z dávok úrazového poistenia

Úrazový príplatok je peňažnou dávkou úrazového poistenia. Poskytuje sa zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Účelom tejto dávky je v určitej miere nahradiť rozdiel medzi čistým príjmom, ktorý zamestnanec obvykle dosahoval v čase, keď bol pracovne aktívny pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania, a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa mu poskytujú počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Kto má nárok na príplatok?

Na úrazový príplatok ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia zamestnávateľa má nárok po splnení podmienok stanovených zákonom zamestnanec zamestnávateľa, ktorý sa stal v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania dočasne práceneschopným.

Kde si zamestnanec môže uplatniť nárok?

Poškodený zamestnanec si musí uplatní nárok podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Podaním žiadosti je v prípade tejto úrazovej dávky predloženie tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – diel II, ktoré je žiadosťou o úrazový príplatok. Na tento účel je potrebné vyznačiť „x“ do príslušnej predtlačenej kolónky tlačiva.

Podmienky nároku

Nárok na úrazový príplatok vzniká zamestnancovi zamestnávateľa, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.

Výška dávky

Suma úrazového príplatku je:

  1. 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti,
  2. 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Zníženie dávky

Ak zamestnávateľ, ktorý má podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázal určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik tohto poškodenia zdravia, znižuje sa suma úrazového príplatku o mieru zavinenia poškodeného tak, aby konečná suma úrazového príplatku zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

www.socpoist.sk


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts