Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby a PN

Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby a PN

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:

a) všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, alebo

b) lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Momentálne lekár môže vypísať samotného pacienta na PN-ku, teda osobu, ktorá je chorá. Od 1. 1. 2021 pribudol do § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti nový odsek 2 v ktorom je uvedené nasledovné:

„Lekár podľa odseku 1 písm. b) uzná dočasnú pracovnú neschopnosť aj sprievodcovi osoby v ústavnej starostlivosti podľa § 15, ak sprevádza maloleté dieťa. Ak pri dočasnej pracovnej neschopnosti uznanej podľa prvej vety je po prepustení maloletého dieťaťa zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti v tom istom prípade plánovaná ďalšia ústavná starostlivosť, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 dočasnú pracovnú neschopnosť neukončuje.“

To znamená, že lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v nemocnici okrem pacienta vypíše na PN-ku aj sprievodcu osoby, ktorá je maloletá. Takýmto sprievodcom bude najčastejšie rodič.

Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí

Okrem tejto zmeny od 1. 1. 2021 pribudol do zákona inštitút osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby.

Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby je osobná a celodenná starostlivosť blízkej osoby o chorého príbuzného, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje poskytovanie osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby. Počas osobnej starostlivosti sa môže chorej osobe poskytovať v jej prirodzenom prostredí aj domáca starostlivosť.  Poskytovateľ ambulantnej starostlivosti môže na žiadosť osoby poskytovať domácu starostlivosť mimo ordinačných hodín, ktorú osoba uhrádza podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov.

Aký lekár o nej bude rozhodovať?

Potrebu osobnej starostlivosti chorej osobe bude posudzovať a rozhodovať o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti:

a) Lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní. Na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia.

b) Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

Ak ošetrujúci lekár rozhodne o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti, tak potvrdí vznik potreby poskytovania osobnej starostlivosti a prvé poskytovanie osobnej starostlivosti na predpísanom tlačive osobe, ktorá bude poskytovať osobnú starostlivosť chorej osobe. Následne oznámi tieto skutočnosti všeobecnému lekárovi.

Všeobecný lekár osoby, ktorá poskytovala osobnú starostlivosť chorej osobe potvrdzuje prerušenie alebo ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti.

Osoba, ktorej príslušný ošetrujúci lekár potvrdil poskytovanie osobnej starostlivosti, bude povinná do siedmich pracovných dní oznámiť všeobecnému lekárovi začiatok a ukončenie poskytovania ústavnej starostlivosti chorej osobe.

Chorá osoba, ktorej sa bude poskytovať osobná starostlivosť, bude povinná dostaviť sa k všeobecnému lekárovi v určený deň na kontrolu, ak to charakter choroby bude vyžadovať a umožňovať. Ak sa na kontrolu bezdôvodne nedostaví, všeobecný lekár ukončí týmto dňom potrebu poskytovania osobnej starostlivosti.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts