Úvod    Články    COVID – 19    Priestupky na úseku zdravotníctva súvisiace s pandémiou COVID-19

Priestupky na úseku zdravotníctva súvisiace s pandémiou COVID-19

V poslednej dobe ste určite v médiách postrehli, že pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 boli slovne atakovaní zdravotnícki pracovníci vykonávajúci očkovanie a dokonca aj samotní záujemcovia o očkovanie. Na takéto nepríjemné situácie sa rozhodla zareagovať vláda Slovenskej republiky, ktorá schválila návrh zákona, ktorým sa menia viaceré právne predpisy práve v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Legislatívne zmeny sa dotkli aj otázky priestupkov na úseku zdravotníctva.

OCHRANA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A INÝCH OSÔB PRED SLOVNÝMI ÚTOKMI

Vláda SR schválila minulý týždeň návrh zákona, ktorým dochádza k  legislatívnym zmenám vo viacerých právnych predpisoch v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Návrh zákona bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený aj parlamentom a nakoniec aj podpísaný prezidentkou SR.

Návrh zákona sa dotkol sčasti aj právnej úpravy priestupkov na úseku zdravotníctva. Priniesol nové skutkové podstaty priestupkov, ktorých cieľom je chrániť nie len zdravotníkov, ale aj samotných pacientov, a to najmä s ohľadom na posledné slovné útoky na zdravotníkov a pacientov, ktorým mala byť podaná očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19.

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej ako „zákon o priestupkoch“) (cit.): „Priestupku sa dopustí ten, kto v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom.“

V zmysle vyššie uvedeného tak osoby, ktoré budú nejakým spôsobom (slovne, gestami alebo inak) znevažovať zdravotníckych pracovníkov, pacientov alebo dokonca osoby, ktoré vypomáhajú pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 (napr. administratívni pracovníci), dopustia sa priestupku, za ktorý im môže byť uložená pokuta.

V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa za priestupok považuje aj konanie, ktorým niekto úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu. Tento skutok však bol v zákone o priestupkoch aj pred touto novelizáciou.

ÚPRAVA PRIESTUPKU FALŠOVANIA A VYHOTOVOVANIA NEPRAVDIVÉHO VÝPISU ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

V rámci zákona o priestupkoch sa spresnila aj skutková podstata priestupku týkajúceho sa falšovania zdravotnej dokumentácie a vyhotovovania nepravdivého výpisu z nej. Ide zrejme o reakciu na prípady, kedy lekár vystavil pacientovi potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj keď ho pacient v skutočnosti neabsolvoval.

Podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch (cit.): „Priestupku sa dopustí ten, kto sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu.“.

Za tento skutok môže byť pokutovaný nie len zdravotnícky pracovník, ale aj osoba, ktorá si nechala vyhotoviť nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie. S ohľadom na mieru závažnosti môže dokonca takéto konanie dospieť až k trestnému stíhaniu, pretože v konečnom dôsledku môže byť kvalifikované ako trestný čin falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie, ktorý upravuje priamo Trestný zákon v § 352a.

POKUTY ZA JEDNOTLIVÉ PRIESTUPKY PO NOVOM

V prípade priestupkov na úseku zdravotníctva spomenutých v tomto článku môže byť páchateľovi priestupku uložená po novom pokuta až do výšky 1000 eur. Ďalej sa rozšírila možnosť riešiť tieto priestupky aj v blokovom konaní priamo na mieste spáchania skutku, pričom v blokovom konaní môžu byť tieto skutky potrestané pokutou až do výšky 500 eur.

V rámci právnej úpravy sankcií za dané priestupky sa určili aj prísnejšie pokuty pokiaľ tieto skutky budú spáchané v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.V týchto prípadoch môže byť uložená pokuta až do výšky 1500 eur a v blokovom konaní až do 700 eur.Ide o značné sumy, ktoré snáď dosiahnu sledovaný efekt a poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude prebiehať už bez akýchkoľvek útokov na zdravotníkov alebo samotných pacientov.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts