Základné informácie pre pacientov o ordinačných a doplnkových ordinačných hodinách

Ordinačné hodiny predstavujú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť. Schvaľuje ich orgán, príslušný na vydanie povolenia (najčastejšie VÚC). Pacienti majú právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný schválené ordinačné hodiny dodržiavať. V prípade neprítomnosti je poskytovateľ povinný zabezpečiť za seba zastupovanie.

Informácia o ordinačných hodinách by mala obsahovať:

a) meno a priezvisko lekára/lekárov,

b) meno a priezvisko sestry/sestier,

c) mená a priezviská všetkých ostatných ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov na pracovisku,

d) odborné zameranie ambulancie (špecializačný odbor),

e) začiatok a koniec ordinačných hodín s členením ordinačných hodín na výkon odberov, na výkon preventívnych prehliadok, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti objednaným pacientom, na návštevnú službu,

f) doplnkové ordinačné hodiny, ak ich má poskytovateľ schválené,

g) úplnú adresu miesta prevádzky ambulancie poskytovateľa, telefonický kontakt a emailový kontakt poskytovateľa.

Poskytovateľ musí zverejniť na viditeľnom mieste informáciu o poskytovateľovi, ktorý vykonáva zastupovanie v rozsahu:

a) obchodného mena,

b) miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

c) ordinačných hodín a

d) kontaktných údajov o zastupujúcom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Základné informácie pre pacientov o doplnkových ordinačných hodinách

Doplnkové ordinačné hodiny predstavujú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže poskytovateľ určiť nad rámec ordinačných hodín za podmienok uvedených v zákone č. 576/2004 Z. z.. Je na rozhodnutí poskytovateľa, či bude poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín. Ak sa tak rozhodne, je povinný schválené doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať. Povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov.  Schvaľuje ich orgán, príslušný na vydanie povolenia (najčastejšie VÚC).

Zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín Vám lekár musí poskytnúťnajneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody. Takéto objednanie pacienta sa považuje za preukázateľný súhlas tejto osoby s podmienkami úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas doplnkových ordinačných hodín.

Úhrada za zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín

Zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín uhrádza pacient podľa cenníka. 

Úhrada pacienta za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín za jednu návštevu nemôže presiahnuť 30 eur. Na to, aby Vám mohla byť poskytnutá zdravotná starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín musíte mať s poskytovateľom uzavretú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts