Úrazové dávky

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu, ktorá vykonáva činnosť a to buď na základe pracovnej zmluvy alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je povinne úrazovo poistený. Úrazové poistenie má ochraňovať aj zamestnávateľa pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom.

Úrazové poistenie je odlišné

Na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca. To znamená, že úrazové poistenie platí len samotný zamestnávateľ. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu a zaniká dňom, v ktorom nezamestnáva ani jednu fyzickú osobu.

Aké existujú úrazové dávky?

Z úrazového poistenia Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok poskytuje 13 úrazových dávok:

 1. úrazový príplatok,
 2. úrazová renta,
 3. jednorazové vyrovnanie,
 4. pozostalostná úrazová renta,
 5. jednorazové odškodnenie,
 6. pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
 7. rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
 8. náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 9. náhrada nákladov spojených s liečením,
 10. náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Kto má nárok na úrazové dávky?

Z úrazového poistenia aj napriek skutočnosti, že ho platí zamestnávateľ má nárok zamestnanec ak splní podmienky, ktoré ustanovuje zákon o sociálnom poistení. Nárok na úrazovú dávku však nevzniká napríklad v prípade, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného podľa Zákonníka práce. V ktorých prípadoch sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sa dočítate v článku https://www.nahradaskody.sk/clanky/kedy-ide-o-pracovny-uraz/.

Úrazová renta

Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t. j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Aké podmienky musí zamestnanec spĺňať?

Nárok na úrazovú rentu vzniká poškodenému zamestnancovi, ak:

 1. je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a zároveň
 2. nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Kedy zamestnanec nemá nárok?

Ak bol poškodený zamestnanec po vzniku poistnej udalosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania dočasne práceneschopný, nárok na úrazovú rentu mu vznikne až odo dňa, keď nebude mať v súvislosti s týmto pracovným úrazom alebo chorobou z povolania nárok na úrazový príplatok. Taktiež, ak mu v budúcnosti vznikne nárok na úrazový príplatok, v období dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom bude mať nárok na úrazový príplatok, nemá nárok na výplatu úrazovej renty, pretože zákon vylučuje  súbeh výplaty úrazovej renty s nárokom na úrazový príplatok. Poškodený nemá nárok na výplatu úrazovej renty ani v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné. Rovnako nemá nárok ani v období, počas ktorého sa mu neposkytuje rehabilitačné alebo rekvalifikačné z dôvodu jeho neúčasti na pracovnej rehabilitácii alebo rekvalifikácii bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorom maril priebeh pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Výplata úrazovej renty

Úrazová renta sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts