Pacient v zajatí nemocnice?

Môže matka po pôrode odísť z nemocnice kedy uzná za vhodné alebo musí v nemocnici zotrvať určité obdobie? Čo v prípade dieťaťa? Máte nárok na príspevok pri narodení dieťaťa aj keď je váš odchod z nemocnice v rozpore s názorom lekára?

Aktuálna odporúčaná doba, počas ktorej by mala matka spolu s dieťaťom zotrvať po pôrode v nemocnici je Ministerstvom zdravotníctva stanovená na 4 dni. Táto lehota bola zavedená vydaním odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva, ktoré má však len odporúčací charakter keďže z povahy odborných usmernení nevyplýva ich všeobecná záväznosť.

Odchod matky z pôrodnice na vlastnú žiadosť

Matke, spolu s jej dieťa, nie je možné brániť v odchode z pôrodnice. Samozrejme ak nenastanú vážne komplikácie a zdravotný stav pacienta vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (všetko závisí od konkrétneho prípadu). V prípade takéhoto odchodu preberá matka zodpovednosť za svoj zdravotný stav a zdravotný stav svojho dieťaťa. V kontexte zákona o zdravotnej starostlivosti ide o odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, na ktoré ma každý pacient právo. O tomto odmietnutí sa spíše vyjadrenie o odmietnutí informovaného súhlasu, v praxi označovaného ako negatívny reverz, ktorý následne matka podpíše.

Za dieťa konajú jeho zákonní zástupcovia - rodičia, nie ošetrujúci lekár, ani nemocnica. Z toho vyplýva, že nie je možné dieťa držať v nemocnici proti vôli jeho rodičov. Opäť, ako sme spomenuli vyššie, pôjde o odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, negatívny reverz za dieťa podpíšu jeho rodičia.

Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa po opustení pôrodnice?

Poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa upravuje zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.Je potrebné povedať, že v tomto zákone sú vymenované podmienky, za splnenia ktorých vzniká nárok na tento príspevok, ako aj situácie kedy nárok nevzniká. Jednou z takýchto situácii je aj prípad, keď matka po pôrode opustila nemocnicu spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Avšak opustenie nemocnice na vlastnú žiadosť (respektíve na žiadosť rodičov v prípade dieťaťa) sa nepovažuje za spomínaný rozpor. Preto, podľa nášho názoru, nárok na priznanie príspevku pri narodení dieťaťa opustením nemocnice na vlastnú žiadosť matky nezaniká.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts