Očkovanie v lekárňach od 1. januára 2024 – všetko, čo o tom potrebujete vedieť

Očkovanie v lekárňach bude realitou. Súčasťou návrhu veľkej novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z. z.) bola aj úprava vzťahujúca sa na očkovania v lekárňach. Ako bude očkovanie prebiehať a od kedy sa s ním v lekárňach začne sa dozviete v najbližších riadkoch.

Očkovanie v lekárni - čo hovorí zákon?

Prijatá novela zákona o liekoch rozširuje rozsah činností poskytovateľov lekárenskej starostlivosti o výkon očkovania. To znamená, že výkon očkovania bude zakomponovaný ako jedna z činností lekárenskej starostlivosti.

V zmysle prijatej novely bude poskytovateľ lekárenskej starostlivosti oprávnený vykonať očkovanie, len ak budú splnené zákonom stanovené podmienky, a to predovšetkým: 

  • v lekárni bude možné vykonať výlučne očkovanie proti chrípke,
  • len u dospelých osôb, ktoré dovŕšili 18 rokov svojho veku a
  • na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára, ktoré môže byť súčasťou preskripčného záznamu. Zákon zároveň stanovuje platnosť odporúčania, ktorá pre výkon očkovania v lekárni nesmie byť staršie ako 3 dni. 

 

Čo motivovalo/viedlo zákonodarcu k návrhu takejto úpravy?

Účelom, resp. cieľom, ktorý táto úprava sleduje je zvýšenie úrovne zaočkovanosti proti chrípke. Dôvodom prečo sa navrhuje zavedenie tejto činnosti pre lekárne je v zmysle dôvodovej správy skutočnosť, že je široká dostupnosť verejných lekární zabezpečujúca a garantujúca rýchly prístup záujemcu o očkovanie k očkovaniu. Je totiž väčšia pravdepodobnosť, že človek/pacient využije intervenciu v lekárni, v porovnaní so štandardnou zdravotnou starostlivosťou. Očkovanie pomáha znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť, tiež prispieva k zdravšiemu a ekonomicky produktívnejšiemu obyvateľstvu.

Výhodou očkovania v lekárni je ako sme už uviedli rýchla a pohodlná dostupnosť verejných lekárni, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých a zamestnaných obyvateľov. V zmysle dôvodovej správy by sa v prvej fáze malo jednať len o očkovanie proti chrípke. Následne podľa výsledkov prvej fázy nie je možné vylúčiť, že sa očkovanie v lekárni rozšíri aj na iné očkovania a skupiny obyvateľstva.

 

Kedy môžeme očakávať realizáciu očkovania v lekárni?

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje od 1.1.2024, a to z dôvodu vykonania potrebných úprav v Národnom centre zdravotníckych informácii (NCZI).

Je tiež dôležité uviesť, že výkon očkovania nebude povinnosťou pre lekárne. Bude založené na báze dobrovoľnosti. Lekárne budú slobodné v tom, či si zvolia poskytovanie lekárenskej starostlivosti týmto spôsobom. Pre tie lekárne, ktoré sa rozhodnú poskytovať zdravotnú starostlivosť týmto spôsobom, to bude znamenať viacero povinností. Povinnosti, ktoré lekárni vzniknú súvisia, s odborným zabezpečením vykonávania očkovania, ako aj so zaznamenávaním vykonávania očkovania v rámci zdravotnej dokumentácie.

V prípade, že sa lekáreň rozhodne pre výkon očkovania jej základnou povinnosťou bude zabezpečiť výkon očkovania odborne spôsobilou osobou. Touto osobou bude farmaceut, ktorý bude mať certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti očkovanie dospelých osôb.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts