Nezabudnite, že si môžete zmeniť zdravotnú poisťovňu len do konca septembra

V prípade, ak vám nevyhovuje vaša zdravotná poisťovňa, máte právo na zmenu a vybrať si inú zdravotnú poisťovňu. Zákon však vymedzuje dobu, do kedy je poistenec povinný podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne.

Podľa zákona poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.  Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.

Čo to znamená?

V prípade ak sa rozhodnete napríklad v marci 2019, že chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, tak takáto zmena nebude možná ihneď. Ak podáte prihlášku do doby stanovenej zákonom, teda do 30 septembra 2019, tak k zmene zdravotnej poisťovne dôjde až 1. januára 2020.

Môže poistenec zobrať prihlášku späť?

Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, pokojne môže vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Čo ak poistenec podal prihlášky vo viacerých zdravotných poisťovní?

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam.

Ak si nesplníte povinnosť, všetky prihlášky budú neplatné

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a porušil povinnosť vziať späť podané prihlášky do 30 septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam, tak všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné.

Čo musí prihláška obsahovať?

Prihláška musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

  1. označenie, že ide o prihlášku, dátum jej podania a čas,
  2. meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, pohlavie, adresu trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresu prechodného pobytu poistenca a kontaktnú adresu; u cudzinca sa uvádza aj adresa trvalého pobytu v cudzine, doba trvalého pobytu alebo doba prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak mu rodné číslo nebolo pridelené,
  3. ak ide o maloletého poistenca, tak prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, ak ho poistenec má, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, adresu trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
  4. obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej sa prihláška podáva,
  5. označenie poistenca,
  6. označenie platiteľa poistného,
  7. podpis poistenca,
  8. dátum a čas prijatia prihlášky.

Prihláška pri zmene zdravotnej poisťovne musí obsahovať okrem náležitostí uvedených vyššie aj obchodné meno príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.

Čo ak nedodržím písomnú formu prihlášky?

Ak prihlášku nepodáte písomne, tak takáto prihláška sa považuje podľa Občianskeho zákonníka za neplatnú.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts