Neúspech v trestnom konaní neznamená automaticky aj neúspech v občianskoprávnom konaní

V mnohých prípadoch sa príbuzní svojich pozostalých ocitli v nepríjemnej situácií, kedy videli na vlastné oči, ako pochybili lekári pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti a z toho dôvodu ich člen rodiny zomrel. Každý kto utrpí takú ujmu sa chce domôcť spravodlivosti, a chce aby dotyčný, ktorý chybu urobil za ňu aj „trpel“ a bol potrestaný. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), aby posúdil, či lekár postupoval správne pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Vo veľa prípadoch bohužiaľ ÚDZS vydá negatívne oznámenie o ukončení prešetrovania podnetu pre príbuzného ako to bolo aj v prípade úmrtia šesťročného dievčatka Niny Chuchelovej z Dubnice nad Váhom.

V prípade úmrtia šesťročného dievčatka Niny boli vydané tri znalecké posudky, v ktorých znalci skonštatovali pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (málo infúzií, neskoro nasadené antibiotika či zlé monitorovanie vitálnych funkcií). Napriek týmto posudkom ÚDZS dvakrát prípad uzavrel s tým, že nedošlo k pochybeniam zo strany nemocnice, teda podľa úradu zdravotná starostlivosť bola poskytnutá lege artis, zjednodušené povedané „správne“.  Taktiež bolo podané trestné oznámenie. Polícia ako vo väčšine prípadov trestné konanie zastavila s poukazom na slávnu vetu: „Skutok (usmrtenia) sa nestal“.

Štandardný postup v skratke

Ak si myslíte, že vám zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak si myslíte, že v dôsledku nej ste prišli o člena rodiny, tak odporúčame podať podnet na ÚDZS, ktorý posúdi, či lekár postupoval tak ako mal. Následne by bolo vhodné zaobstarať znalecký posudok a pripojiť k nemu aj kópiu zdravotnej dokumentácie. Taktiež môžete podať trestné oznámenie z podozrenia spáchania trestného činu usmrtenia. Ak vám už znalec vypracoval znalecký posudok, ktorý je vo váš prospech a ÚDZS zas vydalo rozhodnutie, ktoré je v neprospech, podajte opätovný podnet ÚDZS na prešetrenie a pripojte k nemu ako prílohu - znalecký posudok. Na koniec je potrebné podať žalobu na civilný súd a pripojiť k nej  najmä znalecký posudok aj oznámenie ÚDZS o ukončení prešetrovania podnetu.

Aká je v tomto prípade šanca domôcť sa spravodlivosti, keď skoro všetky možnosti už zlyhali?

Každý druh právnej zodpovednosti sa vyznačuje určitými špecifikami. Názor prokurátora, že prešetrovaný skutok nie je trestným činom nemá automatický dopad na to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezodpovedá za škodu na zdraví pacienta v občianskoprávnej rovine. Teda pokojne sa môže stať, že z trestnoprávneho hľadiska sa konanie zastaví, no v rámci občianskoprávneho súd vyhodnotí, že poskytovateľ zodpovedá za škodu a zaviaže ho túto škodu nahradiť.  

V rámci vyvodzovania zodpovedností teda môže dochádzať k rôznym kombináciám “verdiktov” príslušných orgánov. Uvedené platí aj vo vzťahu k záverom ÚDZS. Názor konzultanta Úradu je určitým vodítkom, to však ale neznamená, že ak ÚDZ skonštatuje, že zdravotná starostlivosť  bola poskytnutá správne, tak zanikne akákoľvek šanca na úspešné vyvodenie zodpovednosti za škodu v civilnom konaní.

Tri základné podmienky pri zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu v dôsledku nesprávneho postupu je budovaná na 3 základných podmienkach:

  1. porušenie povinnosti postupovať správne,
  2. spôsobenie škody
  3. existencia príčinnej súvislosti medzi nesprávnym postupom a vzniknutou škodou.

Pacienti niekedy čítajú znalecké posudky selektívne a pokiaľ nájdu zmienku o tom, že poskytovateľ postupoval nesprávne tak sa stáva, že sa mylne domnievajú, že automaticky zodpovedá za škodu. V praxi však môže dôjsť k tomu, že škodu na zdraví/smrť pacienta nespôsobil nesprávny postup, ale iná okolnosť. Znalec teda síce skonštatuje, že poskytovateľ postupoval nesprávne, ale nevie jednoznačne potvrdiť, že príčinou poškodenia zdravia je výlučne tento nesprávny postup. Ak pacient nepreukáže, že dôvodom škody na zdraví je nesprávny postup poskytovateľa, tak súd jeho žalobu zamietne.

Záver

"Neúspech” v trestnom, či správnom konaní automaticky neznamená aj neúspech v občianskoprávnom konaní. Vždy je však dôležité oboznámiť sa s dôvodmi o ktoré posudzujúci orgán oprel svoje rozhodnutie, nakoľko práve v ňom sa môže nachádzať dôležité odborné posúdenie na základe ktorého je možné predpokladať úspešnosť občianskoprávneho konania. Pacient sa v teda v spore s poskytovateľom nevyhne tomu, aby mal na svojej strane odborníkov, ktorí vyhodnotenia ako medicínsku, tak aj právnu stránku jeho prípadu.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts