Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je jednou z dávok úrazového poistenia, ktorá sa poškodenému poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh.

Kto má nárok?

Na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má nárok zamestnanec zamestnávateľa  Zákon ich pre účely úrazových dávok definuje ako poškodeného, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania a ak sťaženie spoločenského uplatnenia bolo v lekárskom posudku bodovo ohodnotené posudzujúcim lekárom ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti.

Uplatnenie nároku

Poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Dôležitou prílohou je lekársky posudok o sťažení spoločenského uplatnenia.

Lekársky posudok

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky.

Aká je výška dávky?

V roku 2019 je na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 20,26 eura. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

Pozor, je možné, že sa suma náhrady zníži

Ak zamestnávateľ ktorí má podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázal určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia o mieru zavinenia poškodeného. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

Je možné aj navýšenie náhrady

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je napríklad uznanie invalidity, môže Sociálna poisťovňa náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts