Náhrada nákladov spojených s liečením

Z úrazového poistenia patria zamestnancovi dávky, v prípade, ak splní podmienky, ktoré ustanovuje zákon o sociálnom poistení. Jednou z takých dávok je aj náhrada nákladov spojených s liečením.

Na náhradu nákladov spojených s liečením ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má po splnení podmienok ustanovených zákonom nárok zamestnanec zamestnávateľa, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania. 

Aký je účel dávky?

Účelom dávky je poškodenému nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu byť uhradené z povinného zdravotného poistenia.

Aké podmienky musí zamestnanec splniť?

Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením:

  1. ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie
  2. pričom sa liečil v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára
  3. len na tie náklady, ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára

Uplatnenie nároku

Poškodený zamestnanec si môže uplatniť nárok podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Výška dávky

Náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje podľa predložených dokladov, ktoré boli posúdené posudkovým lekárom sociálneho poistenia ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je v roku 2019 vo výške 27 996,40 eura.

Účelnosť vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava poškodeného v súvislosti s liečením, posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poškodeného.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts